ReadyPlanet.com
dot
สำนักงานทนายความ
dot
bulletทนายความฟ้องหย่า
bulletรับฟ้องคดีแพ่ง/อาญา
dot
พระราชบัญญัติ
dot
bulletพระราชบัญญัติ
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
bulletป.รัษฎากร
dot
บทความเฉพาะเรื่อง
dot
bulletฟ้องหย่า
bulletนิติกรรม
bulletสัญญายอมความ
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องร้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletเอกเทศสัญญา
bulletเกี่ยวกับแรงงาน
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดให้โทษ
bulletตั๋วเงินและเช็ค
bulletห้างหุ้นส่วน-บริษัท
bulletคำพิพากษาและคำสั่ง
bulletทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์
bulletอุทธรณ์ฎีกา
bulletเกี่ยวกับคดีล้มละลาย
bulletเกี่ยวกับวิแพ่ง
bulletเกี่ยวกับวิอาญา
bulletการบังคับคดี
bulletคดีจราจรทางบก
bulletการเล่นแชร์ แชร์ล้ม
bulletอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
bulletมรรยาททนายความ
bulletถอนคืนการให้,เสน่หา
bulletข้อสอบเนติบัณฑิต
bulletคำพิพากษา 2550
bulletกรมบังคับคดี
dot
ลิงค์ต่าง ๆ
dot
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสัญญาขายฝาก
bulletสำนักทนายความ
bulletวิชาชีพทนายความ


เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

 สัญญาเช่าที่ดิน.html

สัญญาเช่าที่ดิน
วันที่......เดือน.......พ.ศ. ............
  สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่บ้านเลข ที่....................ถนน...............แขวง/ตำบล.................. เขต/อำเภอ...................จังหวัด..........................เมื่อวัน ที่.....................ระหว่าง...................................... อายุ........ปี อยู่บ้านเลขที่......................ถนน................... แขวง/ตำบล..................เขต/อำเภอ....................... จังหวัด..............................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง   กับ......................... อายุ........ปี อยู่บ้านเลขที่......................ถนน................... แขวง/ตำบล.............เขต/อำเภอ.................. จังหวัด............................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาเช่าที่ดินกันมีข้อความดังต่อไปนี้
 ข้อ 1   ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าที่ดินของผู้ให้เช่าเป็นจำนวนเนื้อที่..................ไร่..........งาน..........ตารางวา  ตามโฉนดเลขที่.............ตำบล...............อำเภอ.............จังหวัด.....................เพื่อ.........................ในอัตราค่าเช่าเดือนละ....................บาท(.................................)
ข้อ 2   คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเช่าที่ดินกันมีกำหนดเวลา..............ปี นับแต่วันที่.................ถึงวันที่.................
ข้อ 3   ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน และจะชำระค่าเช่าให้เป็นการล่วงหน้าภายในวันที่....................ของ เดือนทุกๆ เดือน
ข้อ 4   ผู้เช่าตกลงจะนำค่าเช่าไปชำระแก่ผู้ให้เช่า ณ ภูมิลำเนาของผู้ให้เช่า
ข้อ 5   ผู้เช่าตกลงเป็นผู้ชำระค่าภาษีที่ดินแทนผู้ให้เช่า
ข้อ 6   ผู้เช่าตกลงว่าจะไม่ใช้ที่ดินที่เช่าเพื่อการอย่างอื่นนอกจากการตามที่ระบุ ไว้ในสัญญา ข้อ 1   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า
ข้อ 7   ผู้เช่าตกลงว่าจะไม่ขุดบ่อ คู หรือทำด้วยประการใดๆ ซึ่งทำให้ที่ดินของผู้ให้เช่าเสียหายเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก ผู้ให้เช่า
ข้อ 8   ผู้เช่าตกลงว่าจะไม่นำที่ดินที่เช่านี้ไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงหนือโอนสิทธิการ เช่าตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่น   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า
ข้อ 9   ผู้เช่าตกลงว่าจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าตรวจตราที่ดินที่เช่าทุกครั้งทุกครั้งไป
ข้อ 10   ถ้าผู้ให้เช่าตกลงจะขายที่ดินที่เช่าก่อนครบกำหนดการเช่าตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อย กว่า..............เดือน
ข้อ 11   ในกรณีที่ผู้เช่าผิดสัญญาเช่าข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อรวมกันก็ดี ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกกล่าวให้ผู้เช่าปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือบอกเลิกสัญญานี้และเรียกค่าเสียหายจากผู้เช่าได้ทันที
ข้อ 12   ถ้าผู้เช่าจะต้องออกไปจากที่ดินที่เช่าไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือค่ารื้อถอนจากผู้ให้เช่า
ข้อ 13   ในวันทำสัญญาเช่านี้ ผู้เช่าได้ตรวจดูที่ดินที่เช่าแล้วเห็นว่ามีสภาพปกติ และผู้ให้เช่าได้ส่งมอบที่ดินที่เช่าแก่ผู้เช่าแล้ว
            สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาอันแท้จริงของคู่สัญญาจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ..........................................ผู้ให้เช่า
(                                         )
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เช่า
(                                         )
 
ลงชื่อ............................................พยาน
(                                        )
 
 
 โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินร่วมกับบุคคลอื่นรวม 10 คน ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์ทุกคนยินยอมให้โจทก์ครอบครองที่ดินดังกล่าวทั้งแปลงแต่เพียงผู้เดียว จำเลยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินบางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับโจทก์ เดือนละ 3,000 บาท จำเลยผิดนัดชำระค่าเช่า ขอให้บังคับจำเลยและบริวารออกไปจากสิ่งปลูกสร้างและที่ดิน ได้ความว่าจำเลยผิดนัดแล้วจำเลยไปทำสัญญาเช่าใหม่กับนางสมศรี เจ้าของรวมในที่ดินที่เช่าอีกคน โจทก์มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินที่เช่าหรือไม่ แม้นางสมศรีจะเป็นเจ้าของรวมในที่ดินที่เช่าด้วยและการให้เช่าที่ดินก็เป็นการจัดการตามธรรมดาเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามสภาพปกติของทรัพย์สิน ซึ่งเจ้าของรวมคนหนึ่งมีสิทธิจัดการได้เสมอ แต่การใช้สิทธิดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อสิทธิแห่งเจ้าของรวมคนอื่น การที่จำเลยทำสัญญาเช่าฉบับใหม่กับนางสมศรีซึ่งเป็นเจ้าของรวมในที่ดินที่จำเลยเช่า โดยเสียค่าเช่าน้อยกว่าเดิมที่เคยเสียค่าเช่าเดือนละ 3,000 บาท  ย่อมทำให้เจ้าของรวมคนอื่นซึ่งได้มอบหมายให้โจทก์เป็นผู้ทำสัญญาเช่ากับจำเลยได้รับความเสียหาย นางสมศรีจึงไม่มีอำนาจที่จะทำสัญญาเช่ากับจำเลย สัญญาเช่าที่ดิน จึงไม่ผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของรวมคนหนึ่ง เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาเช่ากับจำเลยแล้ว จำเลยยังอยู่ในที่ดินที่เช่าจึงเป็นการอยู่โดยละเมิด โจทก์มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินที่เช่าได้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่  9009/2552
ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
เรียนภาษาอังกฤษจากหัวข่าว
สำนักงานทนายความ
วิชาชีพทนายความ | โดยสำนักงานกฎหมายพีศิริ ทนายความ
บทความทั่วไป-ข่าว