ReadyPlanet.com
dot
สำนักงานทนายความ
dot
bulletทนายความฟ้องหย่า
bulletรับฟ้องคดีแพ่ง/อาญา
dot
พระราชบัญญัติ
dot
bulletพระราชบัญญัติ
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
bulletป.รัษฎากร
dot
บทความเฉพาะเรื่อง
dot
bulletฟ้องหย่า
bulletอำนาจปกครอง
bulletนิติกรรม
bulletสัญญายอมความ
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องร้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletเอกเทศสัญญา
bulletเกี่ยวกับแรงงาน
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดให้โทษ
bulletตั๋วเงินและเช็ค
bulletห้างหุ้นส่วน-บริษัท
bulletคำพิพากษาและคำสั่ง
bulletทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์
bulletอุทธรณ์ฎีกา
bulletเกี่ยวกับคดีล้มละลาย
bulletเกี่ยวกับวิแพ่ง
bulletเกี่ยวกับวิอาญา
bulletการบังคับคดี
bulletคดีจราจรทางบก
bulletการเล่นแชร์ แชร์ล้ม
bulletอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
bulletมรรยาททนายความ
bulletถอนคืนการให้,เสน่หา
bulletข้อสอบเนติบัณฑิต
bulletคำพิพากษา 2550
dot
ลิงค์ต่าง ๆ
dot
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสัญญาขายฝาก
bulletสำนักทนายความ
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletคำพิพากษาศาลฎีกา
bulletวิชาชีพทนายความ
bulletอำนาจปกครองบุตร
การสมรส การหมั้น

ทนายความโทร0859604258

ภาพจากซ้ายไปขวา ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ, ทนายความภคพล มหิทธาอภิญญา, ทนายความเอกชัย อาชาโชติธรรม, ทนายความอภิวัฒน์ สุวรรณ

-ปรึกษากฎหมาย ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร.085-9604258

-ติดต่อทางอีเมล  : leenont0859604258@yahoo.co.th

-ปรึกษากฎหมายผ่านทางไลน์ ไอดีไลน์  (5) ID line  :

         (1) leenont หรือ (2) @leenont หรือ (3)  peesirilaw  หรือ (4) @peesirilaw   (5)   @leenont1

-Line Official Account : เพิ่มเพื่อนด้วย  QR CODE

สัญญาหมั้นระหว่างชายและหญิงที่ทำขึ้นหากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขแห่งการสมรสจะมีผลอย่างไรบ้าง? จะมีผลทำให้การหมั้นนั้นเป็นโมฆะหรือไม่?


(ก)  การหมั้นที่เกิดโดยชายและหญิงอายุยังไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์
การหมั้นระหว่างชายและหญิงที่อายุยังไม่ครบ 17 ปีนั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1435 บัญญัติให้เป็นโมฆะ ฉะนั้นความเป็นโมฆะ เช่นว่านี้แม้ว่าต่อมาคู่หมั้นฝ่ายที่บกพร่องในเรื่องอายุจะมีอายุครบ 17 ปี บริบูรณ์แล้วก็ตามก็ไม่ทำให้การหมั้นนั้นสมบูรณ์ขึ้นมาได้
(ข)  การหมั้นระหว่างชายและหญิงที่ฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นบุคคลวิกลจริต
การสมรสระหว่างชายและหญิงที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนวิกลจริต อาจมีผลทำให้เกิดการสมรสที่ฝ่าฝืน มาตรา 1449 การการสมรสดังกล่าวเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงเป็นโมฆะตามมาตรา 150
(ค)  การหมั้นระหว่างชายและหญิงที่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา ทำการหมั้นกัน สัญญาหมั้นจึงอาจนำไปสู่การสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1450 และเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และเป็นโมฆะตาม มาตรา 150
(ง)  การหมั้นระหว่างบุตรบุญธรรมและผู้รับบุตรบุญธรรมโดยไม่มีการจดทะเบียนให้เลิกรับบุตรบุญธรรม
การหมั้นระหว่างบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายกำหนดให้การสมรสระหว่างบุตรบุญธรรมและผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นผลให้การรับบุตรบุญธรรมที่มีต่อกันเป็นอันยกเลิกตาม มาตรา 1598/32 ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(จ) การหมั้นที่ทำขึ้นระหว่าง ชายหรือหญิงที่มีคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ชายหรือหญิงที่มีคู่สมรสแล้ว ไปทำสัญญาหมั้น สัญญาหมั้นดังกล่าวตกเป็นโมฆะ ตาม มาตรา 150 มีวัตถุประสงค์ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน เนื่องจากทำให้ครอบครัวเดิมแตกแยก
(ฉ)  การหมั้นระหว่างชายกับหญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงไม่ถึง 310 วัน
การหมั้นที่ฝ่ายหญิงเคยสมรสและการสมรสสิ้นสุดลงไม่ถึง 310 วัน การหมั้นสมบูรณ์ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
 

สัญญาระหว่างสมรส............

ผิดสัญญาไม่จดทะเบียนสมรส

เรียกคืนของหมั้นและสินสอด.

ผิดสัญญาหมั้นเรียกสินสอดคืน...

บิดามารดามีสิทธิฟ้องคดีเรียกสินสอดของหมั้นคืนหลักเกณฑ์การหมั้นและเงื่อนไข อายุของคู่หมันฝ่าฝืนเป็นโมฆะ
ฟ้องเรียกคืนทรัพย์สินฐานผิดสัญญาหมั้น
ของหมั้นและสินสอด, มิได้มีเจตนาสมรสกันตามกฎหมาย, สิทธิเรียกคืนของหมั้นและสินสอด
สิทธิเรียกค่าเสียหาย,ค่าทดแทน,โดยไม่มีการหมั้น, แบบของสัญญาหมั้น
แต่งงานแล้วไม่ยอมหลับนอนด้วย,เรียกสินสอดคืน
ขณะสู่ขอไม่มีการตกลงเรื่องจดทะเบียนสมรส
ผู้มีสิทธิฟ้องคดีเรียกค่าทดแทน
ค่าทดแทน | ผิดสัญญาหมั้น
การหมั้นและสิทธิเรียกค่าทดแทนในกรณีผิดสัญญาหมั้น
ผิดสัญญาหมั้นเรียกสินสอดคืน
เรียกค่าสินสอดคืนโดยไม่มีการหมั้น
ร่วมประเวณีกับชายหรือหญิงคู่หมั้น
ผิดสัญญาไม่จดทะเบียนสมรส
สินสอดเป็นทรัพย์สินให้บิดามารดา ข้อแตกต่างและข้อเหมือนสินสอดและของหมั้น
ความยินยอมของบิดามารดาในการหมั้น
การบอกเลิกสัญญาหมั้น
จดทะเบียนสมรสซ้อนเป็นโมฆะ ความเป็นโมฆะมีผลย้อนหลัง
ยินยอมเป็นสามีภริยากันต่อหน้านายทะเบียน
สัญญาระหว่างสมรส
หน้า 1/1
1
[Go to top]