ReadyPlanet.com
dot
สำนักงานทนายความ
dot
bulletทนายความฟ้องหย่า
bulletรับฟ้องคดีแพ่ง/อาญา
dot
พระราชบัญญัติ
dot
bulletพระราชบัญญัติ
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
bulletป.รัษฎากร
dot
บทความเฉพาะเรื่อง
dot
bulletฟ้องหย่า
bulletนิติกรรม
bulletสัญญายอมความ
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องร้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletเอกเทศสัญญา
bulletเกี่ยวกับแรงงาน
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดให้โทษ
bulletตั๋วเงินและเช็ค
bulletห้างหุ้นส่วน-บริษัท
bulletคำพิพากษาและคำสั่ง
bulletทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์
bulletอุทธรณ์ฎีกา
bulletเกี่ยวกับคดีล้มละลาย
bulletเกี่ยวกับวิแพ่ง
bulletเกี่ยวกับวิอาญา
bulletการบังคับคดี
bulletคดีจราจรทางบก
bulletการเล่นแชร์ แชร์ล้ม
bulletอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
bulletมรรยาททนายความ
bulletถอนคืนการให้,เสน่หา
bulletข้อสอบเนติบัณฑิต
bulletคำพิพากษา 2550
bulletกรมบังคับคดี
dot
ลิงค์ต่าง ๆ
dot
bulletสืบค้นกฎหมาย
bulletสืบค้นคำพิพากษา
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสำนักทนายความ
dot
Newsletter

dot
bulletวิชาชีพทนายความ


เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

 ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)

 

                                      สัญญาค้ำประกัน

 

 

 

วันที่………….เดือน………..พ.ศ……………

          ข้าพเจ้า……………………อายุ……….ปี สัญชาติ………….

อยู่บ้านเลขที่……………….ถนน………………ตำบล………………….อำเภอ……………

จังหวัด………………ขอทำสัญญานี้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวข้างต้นของ…………….ลูกหนี้

ต่อบริษัท…………จำกัด ในกรณีลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบชำระหนี้

แทนตลอดไปจนกว่าบริษัท………………………จำกัดจะได้รับชดใช้หนี้นั้นเสร็จสิ้นเชิง และข้าพเจ้าผู้ค้ำ

ประกันยอมรับเป็นลูกหนี้ร่วมในหนี้สินกับ…………………ลูกหนี้ต่อบริษัท……………จำกัด การผ่อน

เวลา การเปลี่ยนแปลงหนี้ใหม่ การลดหนี้ การประนีประนอมยอมความ หากจะพึงมีจะได้

บอกกล่าวข้าพเจ้าผู้ค้ำประกันก่อนหรือไม่ก็ตามให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในการนั้น ๆ ด้วยทุกกรณี

ข้าพเจ้ายอมสละสิทธิที่จะยกอายุความใด ๆ ซึ่ง …………………ลูกหนี้ จะพึงมีขึ้นเป็นข้อต่อสู้

บริษัท……………………………จำกัด เจ้าหนี้ในทุกกรณีด้วย

 

 

        ลงชื่อ…………………………….ผู้ค้ำประกัน

(………………………………..)

 

ลงชื่อ…………………………….พยาน

(………………………………..)

 

ลงชื่อ…………………………….พยาน

(………………………………..)

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาค้ำประกัน

  

 

                                                 ทำที่…………………………………..

                                     วันที่…………เดือน……………พ.ศ………….

          สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง………………………………อายุ………ปี อยู่บ้านเลขที่…………

ตรอก/ซอย………………ถนน……………….ตำบล/แขวง………………..อำเภอ/เขต……………

จังหวัด………………………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ำประกัน” ฝ่ายหนึ่ง กับ……………………

อายุ……….ปี อยู่บ้านเลขที่…………ตรอก/ซอย……………..

ถนน………….ตำบล/แขวง……………….อำเภอ/เขต……………….จังหวัด……………………..

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “เจ้าหนี้” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาดังมีข้อความต่อไปนี้

 

             ข้อ 1. ตามที่……………ได้ทำสัญญา…………ในฐานะ “ลูกหนี้”ไว้กับเจ้าหนี้ฉบับลงวันที่………………

นั้น ผู้ค้ำประกันตกลงค้ำประกัน และเจ้าหนี้ตกลงยอมรับเอาการค้ำประกันดังกล่าวในหนี้ที่ลูกหนี้

ได้ก่อขึ้นตามสัญญา…………………….หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตอันเนื่องมาจากสัญญา…………………….โดยขอ

สัญญาว่าถ้าลูกหนี้ผิดนัดผิดสัญญาเจ้าหนี้จนเป็นเหตุให้เจ้าหนี้บอกเลิกสัญญาและเรียกให้ลูกหนี้

ชำระหนี้แล้ว ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชำระเงินบรรดาที่ลูกหนี้ต้องชำระให้แก่เจ้าหนี้ รวมทั้ง

ดอกเบี้ยและค่าเสียหายต่าง ๆ อันเดียวกับการบอกเลิกสัญญานั้น ได้ทั้งสิ้น โดยที่เจ้าหนี้ไม่จำเป็น

ต้องเรียกร้องเอาจากลูกหนี้โดยตรงก่อนก็ได้

          ข้อ 2. ผู้ค้ำประกันตกลงที่จะร่วมรับผิดกับลูกหนี้ตามสัญญา………………อย่างลูกหนี้ร่วม

          ข้อ 3. ถ้าปรากฏว่าเจ้าหนี้ได้ผ่อนเวลาการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ผู้

ค้ำประกันทราบก็ตาม ผู้ค้ำประกันเป็นอันยอมตกลงด้วยกับการให้ผ่อนเวลาเช่นนั้นทุกครั้งไป

และมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาเช่นว่านั้นเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ำประกันเป็นอันขาด

 

          ข้อ 4. เพื่อเป็นหลักประกันความรับผิดตามสัญญานี้ ผู้ค้ำประกันขอมอบ………………………….ซึ่งเป็น

กรรมสิทธิ์ของผู้ค้ำประกันเพียงผู้เดียว ให้แก่เจ้าหนี้เป็นประกันไว้ จนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับการชำระ

หนี้ที่ค้างชำระเสร็จสิ้นแล้ว

          สัญญาฉบับนี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน

และเข้าใจโดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละ

ฉบับ

 

        ลงชื่อ……………………..ผู้ค้ำประกัน

(…………………………..)

 

ลงชื่อ……………………..เจ้าหนี้

(…………………………..)

 

ลงชื่อ……………………..พยาน

(…………………………..)

 

ลงชื่อ……………………..พยาน

(…………………………..)

 

 

 

 
แบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบฟอร์มสัญญา แบบพิมพ์สัญญา

แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริงหรือเหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดพร้อมหนังสือมอบอำนาจไว้เป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
บัญชีอัตราอากรแสตมป์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือหย่าโดยความยินยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขาย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขายรถยนต์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง (โครงการบ้านจัดสรร)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่