ReadyPlanet.com
bulletรับฟ้องคดีแพ่ง/อาญา
bulletพระราชบัญญัติ
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา ฎีกา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
bulletป.รัษฎากร
bulletฟ้องหย่า
bulletอำนาจปกครอง
bulletนิติกรรม
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องร้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletเอกเทศสัญญา
bulletเกี่ยวกับแรงงาน
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดให้โทษ
bulletตั๋วเงินและเช็ค
bulletห้างหุ้นส่วน-บริษัท
bulletคำพิพากษาและคำสั่ง
bulletทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์
bulletอุทธรณ์ฎีกา
bulletเกี่ยวกับคดีล้มละลาย
bulletเกี่ยวกับวิแพ่ง
bulletเกี่ยวกับวิอาญา
bulletการบังคับคดี
bulletคดีจราจรทางบก
bulletการเล่นแชร์ แชร์ล้ม
bulletอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
bulletมรรยาททนายความ
bulletถอนคืนการให้,เสน่หา
bulletข้อสอบเนติบัณฑิต
bulletคำพิพากษา 2550
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสัญญาขายฝาก
bulletสำนักทนายความ
bulletป-อาญา มาตรา1- 398
bulletภาษาอังกฤษ
bulletการสมรสและการหมั้น
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletข้อสอบเนติ-ปี2551-อาญา
bulletข้อสอบเนติ-ปี2551-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2550-วิ-แพ่ง
bulletข้อสอบเนติ-ปี2550-วิ-อาญา
bulletข้อสอบเนติ-ปี2550-อาญา
bulletข้อสอบเนติ-ปี2550-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2549-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2548-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2547-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2546-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2545-แพ่งพาณิชย์
bulletนิติกรรมสัญญา
bulletพระธรรมนูญศาล
bulletทรัพย์สิน-สามีภริยา
bulletบิดามารดา-รับรองบุตร
bulletคดีครอบครัว
bulletสัญญาระหว่างสมรส
bulletสิทธิครอบครองที่ดิน
bulletสัญญาซื้อขาย
bulletแปลงหนี้ใหม่
bulletการได้กรรมสิทธิ์
bulletคดีเรื่องบุตร
bulletเช่าซื้อรถยนต์
bulletถอนผู้จัดการมรดก
bulletฟ้องค่าทดแทน
bulletฟ้องหย่า-ฟ้องหย่า
bulletสินสมรส-สินสมรส
bulletบันดาลโทสะ
bulletเบิกความเท็จ
bulletสิทธิ-สัญญาเช่า
bulletค้ำประกัน
bulletเจ้าของรวม
bulletจำนอง
bulletลูกหนี้ร่วม
bulletคำพิพากษาฎีกาทั่วไป
bulletกระดานถาม-ตอบ
bulletป-กฎหมายยาเสพติด2564
bulletขนส่งทางทะเล
bulletสมรสเป็นโมฆะ
bulletสามีภริยา
bulletตัวการไม่เปิดเผยชื่อ
bulletทนายความของสภาจัดให้
bulletอาวุธปืน
bulletรับช่วงสิทธิ
bulletแพ่งมาตรา1-1755
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง (โครงการบ้านจัดสรร)

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง

 

 

วันที่……….เดือน……………พ.ศ……………

          สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่…………………………..ตั้งอยู่เลขที่………ถนน…………………..

ตำบล/แขวง………………….อำเภอ/เขต………….……..จังหวัด………………………………….

ระหว่าง………………….……………ตั้งอยู่เลขที่……..……ถนน…………………………………

ตำบล/แขวง………………….อำเภอ/เขต………….……..จังหวัด…………………………

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ

…………………..ตั้งอยู่เลขที่……..……ถนน…………………………………ตำบล/แขวง………………….

อำเภอ/เขต………….จังหวัด……………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้

 

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินแปลงเลข

ที่……….โฉนดเลขที่……………ในโครงการ “……………………………….”

ซึ่งตั้งอยู่ ณ …………………………โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือน………………พ.ศ……………...

และจะดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวให้แล้วเสร็จในเดือน……………..พ.ศ……………… ทั้งนี้ ต้องก่อสร้างตามรูป

แบบ รายละเอียดของแบบ และรายละเอียดกำหนดการดำเนินงานที่แนบท้ายสัญญานี้และถือว่า

เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

ข้อ 2. การก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้างต้องยึด

 Contract DrawingและShop Drawing เป็นหลัก

 

ข้อ 3. คู่สัญญาตกลงราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น………………………บาท

(…………………………………..)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ข้อ4. ผู้รับจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ต้องใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด

 

ข้อ 5. ผู้รับจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาวัสดุสิ่งของที่ใช้ในการก่อสร้างตามรายการวัสดุแนบท้าย

สัญญานี้และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

 

ข้อ 6. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหนังสือค้ำประกันของธนาคาร

ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างยินยอมซึ่งออกโดย……………………….สาขา………………………...

เลขที่…..…….ลงวันที่……….เดือน……………….พ.ศ…………….

 

ข้อ 7. งานก่อสร้างตามสัญญาฉบับนี้ไม่รวมถึงงานและค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

7.1 ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตทุกชนิด

7.2 สนามหญ้า

7.3 ค่าธรรมเนียมสำหรับมิเตอร์น้ำประปาและไฟฟ้า

7.4 งานประปาและไฟฟ้านอกอาคาร

 

ข้อ 8. ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างเหมารวมค่าวัสดุสิ่งของทั้งหลายตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

8.1 ค่าจ้างชำระล่วงหน้าต้องชำระภายใน……….วัน นับแต่วันทำสัญญาฉบับนี้ ในอัตราร้อยละ………….

ของค่าเหมา และค่าวัสดุสิ่งของรวมเป็นจำนวนเงิน…………………….บาท

(…………………………………..) เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา

8.2 ค่าจ้างอีกร้อยละ…………จะชำระเป็นรายเดือน คำนวณผลตามผลงานที่แล้วเสร็จตามรายละเอียด

เงื่อนไขการชำระเงินและการก่อสร้าง แปลนหมายเลขที่………..ที่แนบท้ายสัญญานี้และเป็นส่วนหนึ่ง

ของสัญญาฉบับนี้ด้วยผู้ว่าจ้างต้องชำระเงินประกันไว้ในอัตราร้อยละ…………ของจำนวนค่าจ้างราย

เดือนที่เรียกเก็บนั้น เงินประกันที่ได้ทำการหักไว้ในวรรคก่อน ผู้ว่าจ้างต้องชำระให้แก่ผู้รับจ้าง

ภายใน……….วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

 

ข้อ 9. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างประสงค์จะทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบหรือรายละเอียด

ของบ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง ผู้ว่าจ้างต้องทำการแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า……….วัน โดยผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะยอมรับ

หรือไม่ยอมรับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมนั้น โดยคำนึงถึงความจำเป็นและผลเสียหาย

อันอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมนั้น

 

ข้อ 10. ผู้ว่าจ้างต้องทำการตรวจรับงานภายในเวลา……….วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากผู้รับจ้าง

หากไม่ตรวจรับงานภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าได้ตรวจรับงานแล้วโดยปริยาย

 

ข้อ 11. ผู้รับจ้างตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนร้อยละ……….ของค่าจ้างรับเหมาก่อสร้างทั้ง

หมดตามโครงการ เมื่อปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างภายในกำหนดเวลา……….วัน นับแต่

วันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ลงลายมือชื่อในสัญญานี้

 

ข้อ 12. ผู้รับจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะนำงานบางส่วนตามสัญญาฉบับนี้ไปให้ผู้อื่นทำได้ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะ

เป็นผู้รับผิดชอบในงานก่อสร้างนั้นเองทุกประการเสมือนหนึ่งว่าผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงานนั้น

 

ข้อ 13. ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ อันตราย หรือความเสียหายอื่น ๆ อันเกิดขึ้นจากการก่อ

สร้างและต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นแก่ผู้เสียหาย

 

ข้อ 14. ระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาบริเวณรอบ ๆ การก่อสร้างให้สะอาดอยู่เสมอ

 

ข้อ 15. ในกรณีที่มีเหตุในอันที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้โดยไม่ใช่ความผิดอันเกิดจากผู้รับจ้างหรือผู้

ว่าจ้างขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมการก่อสร้าง เป็นเหตุให้การก่อสร้างหยุดชะงักหรือล่าช้า

กว่ากำหนด ให้ขยายกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานตามข้อ 1. ออกไปเท่าที่ระยะเวลาที่ต้องสูญเสีย

ไปเพราะเหตุดังกล่าว

 

ข้อ 16. ในกรณีที่ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่าย หรือค่าดำเนินการอื่นใดทั้งหมดนั้นได้ปรับอัตราสูงขึ้น โดย

ไม่ใช่เป็นผลสืบเนื่องมาจากผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายข้างต้นตามอัตราที่เปลี่ยน

แปลงเพิ่มขึ้นไปตามความเป็นจริง และหากเหตุดังกล่าวมีผลให้การก่อสร้างหยุดชะงักหรือล่าช้ากว่า

กำหนดให้ขยายกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานตามข้อ 1. ออกไปเท่าที่ระยะเวลาที่ต้องสูญเสียไป

เพราะเหตุดังกล่าว

 

ข้อ 17. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างผิดนัดชำระเงินงวดใดงวดหนึ่งตามที่กำหนดในข้อ 8. หรือผิดสัญญาข้อ

หนึ่งข้อใด หรือไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จเสร็จสิ้นผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

และให้กรรมสิทธิ์ในบ้านและสิ่งปลูกสร้างเป็นของผู้รับจ้างโดยไม่จำเป็นต้องคืนเงินค่าจ้างและค่า

วัสดุสิ่งของที่ได้รับไว้แล้ว นอกจากนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบ

ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้รับจ้างด้วย

 

ข้อ 18. ภายใต้บังคับสัญญาข้อ 15. และ ข้อ 16. หากผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าออกไปอีกหรือการส่ง

มอบงานได้ล่าช้าออกไปจากเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติ ในกรณีที่ไม่มีการขยายเวลาออกไปเพราะมี

เหตุแทรกแซงอื่น ๆ ตามข้อ 15. และข้อ 16. ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นเงินได้จำนวน

เงินทั้งสิ้นไม่เกินวันละ………………………บาท (……………………………………)

 

ข้อ 19. ในกรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ยกเว้นการส่งมอบงานล่าช้า ผู้รับจ้างต้องรับผิด

ชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น

 

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ

ในสัญญาโดยตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างก็เก็บไว้คนละฉบับ

 

 

ลงชื่อ....................ผู้ว่าจ้าง

(..............................)

ลงชื่อ...................ผู้รับจ้าง

(..............................)

ลงชื่อ.....................พยาน

(...............................)

ลงชื่อ.......................พยาน

(................................)

 
แบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบฟอร์มสัญญา แบบพิมพ์สัญญา

ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริงหรือเหมายกแปลง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดพร้อมหนังสือมอบอำนาจไว้เป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
บัญชีอัตราอากรแสตมป์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือหย่าโดยความยินยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขาย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขายรถยนต์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)