ReadyPlanet.com
bulletรับฟ้องคดีแพ่ง/อาญา
bulletพระราชบัญญัติ
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา ฎีกา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
bulletป.รัษฎากร
bulletฟ้องหย่า
bulletอำนาจปกครอง
bulletนิติกรรม
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องร้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletเอกเทศสัญญา
bulletเกี่ยวกับแรงงาน
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดให้โทษ
bulletตั๋วเงินและเช็ค
bulletห้างหุ้นส่วน-บริษัท
bulletคำพิพากษาและคำสั่ง
bulletทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์
bulletอุทธรณ์ฎีกา
bulletเกี่ยวกับคดีล้มละลาย
bulletเกี่ยวกับวิแพ่ง
bulletเกี่ยวกับวิอาญา
bulletการบังคับคดี
bulletคดีจราจรทางบก
bulletการเล่นแชร์ แชร์ล้ม
bulletอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
bulletมรรยาททนายความ
bulletถอนคืนการให้,เสน่หา
bulletข้อสอบเนติบัณฑิต
bulletคำพิพากษา 2550
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสัญญาขายฝาก
bulletสำนักทนายความ
bulletป-อาญา มาตรา1- 398
bulletภาษาอังกฤษ
bulletการสมรสและการหมั้น
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletข้อสอบเนติ-ปี2551-อาญา
bulletข้อสอบเนติ-ปี2551-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2550-วิ-แพ่ง
bulletข้อสอบเนติ-ปี2550-วิ-อาญา
bulletข้อสอบเนติ-ปี2550-อาญา
bulletข้อสอบเนติ-ปี2550-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2549-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2548-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2547-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2546-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2545-แพ่งพาณิชย์
bulletนิติกรรมสัญญา
bulletพระธรรมนูญศาล
bulletทรัพย์สิน-สามีภริยา
bulletบิดามารดา-รับรองบุตร
bulletคดีครอบครัว
bulletสัญญาระหว่างสมรส
bulletสิทธิครอบครองที่ดิน
bulletสัญญาซื้อขาย
bulletแปลงหนี้ใหม่
bulletการได้กรรมสิทธิ์
bulletคดีเรื่องบุตร
bulletเช่าซื้อรถยนต์
bulletถอนผู้จัดการมรดก
bulletฟ้องค่าทดแทน
bulletฟ้องหย่า-ฟ้องหย่า
bulletสินสมรส-สินสมรส
bulletบันดาลโทสะ
bulletเบิกความเท็จ
bulletสิทธิ-สัญญาเช่า
bulletค้ำประกัน
bulletเจ้าของรวม
bulletจำนอง
bulletลูกหนี้ร่วม
bulletคำพิพากษาฎีกาทั่วไป
bulletกระดานถาม-ตอบ
bulletป-กฎหมายยาเสพติด2564
bulletขนส่งทางทะเล
bulletสมรสเป็นโมฆะ
bulletสามีภริยา
bulletตัวการไม่เปิดเผยชื่อ
bulletทนายความของสภาจัดให้
bulletอาวุธปืน
bulletรับช่วงสิทธิ
bulletแพ่งมาตรา1-1755
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า

สัญญาโอนสิทธิการเช่า

 

 

ทำที่……………………………

วันที่ …………………………

          สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง……………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า

“ ผู้ให้เช่า “ ฝ่ายหนึ่ง กับ …………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ ผู้เช่า ผู้โอนสิทธิ “ อีกฝ่าย

หนึ่ง  

           โดยที่ผู้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ(ตึกแถว) เลขที่ …………ถนน ………

ตำบล/แขวง ……………อำเภอ/เขต …………………จังหวัด …………ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ตึกแถว “ และ

โดยที่ผู้เช่าผู้โอนสิทธิ ได้จดทะเบียนการเช่าตึกแถวดังกล่าวจากผู้ให้เช่า โดยมีกำหนดการเช่า…………

ปี นับแต่ วันที่ ………เดือน ……………พ.ศ. ……… ปรากฏตามหลักฐานการจดทะเบียนสัญญาเช่า (ตึกแถว)

ฉบับที่ ……………………. ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ ณ เขต ………………………….. กรุงเทพมหานคร เมื่อ วันที่ ……

เดือน……………พ.ศ. ………… ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาเช่า” และ โดยที่ผู้เช่าผู้โอนสิทธิประสงค์จะ

โอนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่า และผู้เช่าผู้รับโอนสิทธิประสงค์จะรับโอนสิทธิการเช่าตามสัญญา

เช่าดังกล่าว และโดยที่ผู้ให้เช่าตกลงกับการโอนสิทธิการเช่าดังกล่าวด้วย คู่สัญญาจึงตกลงทำสัญญา

กันดังนี้

 

          ข้อ ๑. ผู้เช่าผู้โอนสิทธิ ตกลงโอนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าให้กับผู้เช่าผู้รับโอนสิทธิ ผู้ให้

เช่าได้ตกลงกับการโอนสิทธิการเช่าดังกล่าว ณ ที่นี้ โดยผู้เช่าผู้รับโอนสิทธิการเช่าตกลงชำระค่า

ตอบแทนให้แก่ผู้เช่าผู้โอนสิทธิรวมเป็นเงินทั้งสิ้น……………….. บาท (………………………………บาท) โดยตกลงเรื่อง

การชำระค่าตอบแทน ดังนี้

 

          ๑.๑ ในวันทำสัญญาโอนสิทธิการเช่านี้ จำนวน…………………… บาท(…………………บาท)

          ๑.๒ ในวันที่ผู้โอนสิทธิการเช่าส่งมอบ (ตึกแถว) ตามสัญญาเช่าโดยปราศจากภาระติดพัน

อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะเข้าประกอบกิจการได้อีก จำนวน ………………….บาท (……………บาท) ทั้งนี้

ภายในกำหนด ๔๕ วันนับแต่วันทำสัญญาการโอนสิทธิการเช่านี้ และภายใต้บังคับของ ข้อ ๒.

ของสัญญานี้

          ๑.๓ ส่วนที่เหลืออีก …………บาท ( ………………บาท) แบ่งชำระเดือนละ …………บาท (…..……………บาท) โดย

เริ่มชำระงวดแรกภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ผู้เช่าผู้รับโอนสิทธิได้รับมอบตึกแล้ว

 

          ข้อ ๒. ผู้เช่าผู้โอนสิทธิสัญญาว่าภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ทำสัญญาโอนสิทธิการเช่านี้

ผู้เช่าผู้โอนสิทธิจะขนย้ายทรัพย์สิน และบริวารออกไปจากตึกแถวให้เสร็จสิ้น และส่งมอบตึกแถวให้

แก่ผู้เช่าผู้รับโอนสิทธิให้เป็นที่เรียบร้อย

           ถ้าผู้เช่าผู้โอนสิทธิไม่สามารถจะทำการขนย้ายได้ภายในกำหนดสัญญาที่ระบุข้างต้น ผู้

เช่าผู้โอนสิทธิยอมให้ผู้เช่าผู้รับโอนสิทธิปรับเป็นเงินวันละ……………บาท (…………………บาท) จนกว่าจะทำ

การขนย้ายและทำการส่งมอบ (ตึกแถว)ให้แก่ผู้เช่าผู้รับโอนสิทธิเงินค่าปรับดังกล่าวผู้เช่าผู้โอนสิทธิ

ยินยอมให้หักจากเงินตอบแทนซึ่งผู้เช่าผู้รับโอนสิทธิยังคงค้างชำระอยู่ตาม ข้อ ๒. ของสัญญานี้

 

          อนึ่ง เป็นที่ตกลงกันว่าหากผู้เช่าผู้โอนสิทธิทำการขนย้ายไม่สำเร็จและเวลาล่วงเลยมากว่า

๑๕ วันแล้ว ผู้เช่าผู้รับโอนสิทธิมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที และผู้เช่าผู้โอนสิทธิสัญญาจะคืน

เงินค่าตอบแทนที่ผู้เช่าผู้รับโอนสิทธิชำระให้ตาม ข้อ ๒. ของสัญญานี้ทั้งหมดพร้อมด้วยดอกเบี้ย

ในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีกับค่าปรับตามสัญญานี้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายซึ่งผู้เช่าผู้รับโอนสิทธิ

อาจใช้สิทธิเรียกร้องอีกต่างหากด้วย

 

          ข้อ ๓. ผู้เช่าผู้โอนสิทธิสัญญาจะเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนการโอนสิทธิการเช่านี้โดย

เป็นผู้ชำระค่าฤชาธรรมเนียมการจดทะเบียนทั้งปวงให้เป็นที่เรียบร้อยภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่

ส่งมอบตึกแถวตามสัญญา ข้อ ๒.

          ข้อ ๔. ผู้ให้เช่า ให้สัญญาว่าจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกโดยทุกประการเพื่อที่จะให้การ

จดทะเบียนการโอนสิทธิการเช่าครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไป โดยให้ถือเอาสัญญาระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าผู้

โอนสิทธิเป็นข้อตกลงสาระสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาโอนสิทธิการเช่านี้

 

          สัญญานี้ได้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่าน

และเข้าใจข้อความแห่งสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงรายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และ

ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

 

 

ลงชื่อ……………..........……………………ผู้ให้เช่า

( ..................................)

ลงชื่อ…………………………………ผู้เช่าผู้โอนสิทธิ

( .................................)

   ลงชื่อ…………………………………ผู้เช่าผู้รับโอนสิทธิ

(................................. )

ลงชื่อ……………............……………………พยาน

(................................ )

ลงชื่อ………............…………………………พยาน

( ................................)

 

 
แบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบฟอร์มสัญญา แบบพิมพ์สัญญา

ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริงหรือเหมายกแปลง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดพร้อมหนังสือมอบอำนาจไว้เป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
บัญชีอัตราอากรแสตมป์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือหย่าโดยความยินยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขาย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขายรถยนต์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง (โครงการบ้านจัดสรร)