ReadyPlanet.com
bulletรับฟ้องคดีแพ่ง/อาญา
bulletพระราชบัญญัติ
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา ฎีกา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
bulletป.รัษฎากร
bulletฟ้องหย่า
bulletอำนาจปกครอง
bulletนิติกรรม
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องร้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletเอกเทศสัญญา
bulletเกี่ยวกับแรงงาน
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดให้โทษ
bulletตั๋วเงินและเช็ค
bulletห้างหุ้นส่วน-บริษัท
bulletคำพิพากษาและคำสั่ง
bulletทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์
bulletอุทธรณ์ฎีกา
bulletเกี่ยวกับคดีล้มละลาย
bulletเกี่ยวกับวิแพ่ง
bulletเกี่ยวกับวิอาญา
bulletการบังคับคดี
bulletคดีจราจรทางบก
bulletการเล่นแชร์ แชร์ล้ม
bulletอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
bulletมรรยาททนายความ
bulletถอนคืนการให้,เสน่หา
bulletข้อสอบเนติบัณฑิต
bulletคำพิพากษา 2550
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสัญญาขายฝาก
bulletสำนักทนายความ
bulletป-อาญา มาตรา1- 398
bulletภาษาอังกฤษ
bulletการสมรสและการหมั้น
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletข้อสอบเนติ-ปี2551-อาญา
bulletข้อสอบเนติ-ปี2551-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2550-วิ-แพ่ง
bulletข้อสอบเนติ-ปี2550-วิ-อาญา
bulletข้อสอบเนติ-ปี2550-อาญา
bulletข้อสอบเนติ-ปี2550-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2549-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2548-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2547-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2546-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2545-แพ่งพาณิชย์
bulletนิติกรรมสัญญา
bulletพระธรรมนูญศาล
bulletทรัพย์สิน-สามีภริยา
bulletบิดามารดา-รับรองบุตร
bulletคดีครอบครัว
bulletสัญญาระหว่างสมรส
bulletสิทธิครอบครองที่ดิน
bulletสัญญาซื้อขาย
bulletแปลงหนี้ใหม่
bulletการได้กรรมสิทธิ์
bulletคดีเรื่องบุตร
bulletเช่าซื้อรถยนต์
bulletถอนผู้จัดการมรดก
bulletฟ้องค่าทดแทน
bulletฟ้องหย่า-ฟ้องหย่า
bulletสินสมรส-สินสมรส
bulletบันดาลโทสะ
bulletเบิกความเท็จ
bulletสิทธิ-สัญญาเช่า
bulletค้ำประกัน
bulletเจ้าของรวม
bulletจำนอง
bulletลูกหนี้ร่วม
bulletคำพิพากษาฎีกาทั่วไป
bulletกระดานถาม-ตอบ
bulletป-กฎหมายยาเสพติด2564
bulletขนส่งทางทะเล
bulletสมรสเป็นโมฆะ
bulletสามีภริยา
bulletตัวการไม่เปิดเผยชื่อ
bulletทนายความของสภาจัดให้
bulletอาวุธปืน
bulletรับช่วงสิทธิ
bulletแพ่งมาตรา1-1755
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิอาศัย

สัญญาให้สิทธิอาศัย

 

 

ทำที่……………………………

วันที่………..เดือน…………………..พ.ศ………

          หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง………………………………………

อยู่บ้านเลขที่………….ตรอก/ซอย……………ถนน……………ตำบล……………อำเภอ………

จังหวัด……………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้อาศัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ……………………

อยู่บ้านเลขที่………….ตรอก/ซอย………………..ถนน……………ตำบล……………อำเภอ………

จังหวัด……………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้อาศัย” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยผู้ให้อาศัย เป็นเจ้าของอาคาร/บ้านซึ่งอยู่เลขที่…………ตรอก/ซอย………………………

ถนน……………ตำบล……………อำเภอ………...จังหวัด……………รวมทั้งทรัพย์สินทั้งหลายซึ่งอยู่

ในบ้านดังกล่าว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “โรงเรือน”

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้

 

          ข้อ 1. ผู้ให้อาศัยตกลงให้ผู้อาศัยมีสิทธิอาศัยในโรงเรือนซึ่งเป็นของผู้ให้อาศัย โดยผู้อาศัย

ไม่ต้องเสียค่าเช่าแก่ผู้ให้อาศัย

 

          ข้อ 2. สิทธิอาศัยดังกล่าว ให้มีกำหนดระยะเวลา…………ปี

 

          ข้อ 3. เมื่อกำหนดระยะเวลาแห่งสิทธิอาศัยได้หมดสิ้นลงแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลง

กันต่ออายุในการให้สิทธิอาศัยต่อไปได้อีก แต่ต้องตกลงกันก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาแห่งสิทธิ

อาศัยตามสัญญานี้

 

          ข้อ 4. สิทธิอาศัยในโรงเรือนนี้ ให้รวมถึงการอยู่อาศัยของบุคคลในครอบครัว และบริวาร

ของผู้อาศัย

 

          ข้อ 5. ผู้อาศัยมีสิทธิที่จะเก็บเอาดอกผลธรรมดาแห่งที่ดินที่โรงเรือนตั้งอยู่ เพียงที่จำเป็นแก่

ความต้องการของครัวเรือนเท่านั้น

 

          ข้อ 6. ผู้อาศัยจะโอนสิทธิอาศัยไปให้แก่ผู้อื่น หรือบุคคลภายนอกไม่ได้ และหากผู้อาศัย

ตายสิทธิอาศัยดังกล่าวย่อมถือว่า เป็นอันสิ้นสุดลงทันที แม้จะยังไม่ครบตามกำหนดระยะเวลาใน

สัญญานี้ก็ตาม

 

          ข้อ 7. เมื่อสิทธิอาศัยของผู้อาศัย ได้สิ้นสุดลงแล้วไม่ว่าในกรณีใด ผู้อาศัยต้องส่งมอบ

ทรัพย์สินซึ่งเป็นของผู้ให้อาศัย พร้อมทั้งโรงเรือนแก่ผู้ให้อาศัยโดยทันที

 

          ข้อ 8. ผู้อาศัยจะใช้โรงเรือนเพื่อการอย่างอื่น นอกจากที่ใช้กันตามประเพณีนิยมปกติไม่ได้

 

          ข้อ 9. ผู้อาศัยจำต้องสงวนรักษาโรงเรือนเสมือนกับที่วิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตน

เองและจะต้องบำรุงรักษา ทั้งทำการซ่อมแซมเล็กน้อยด้วย

 

           ข้อ 10. ผู้อาศัยจะทำการดัดแปลง หรือต่อเติมอย่างหนึ่งอย่างใดแก่โรงเรือนไม่ได้ เว้นแต่

จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้อาศัย

 

ข้อ 11. ผู้อาศัยจะต้องรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่โรงเรือนที่อาศัย

เว้นแต่ความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดแต่การใช้ทรัพย์สินนั้นโดยชอบ

 

          หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ

ข้อความในสัญญาโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

 

 

ลงชื่อ……………………………………ผู้ให้อาศัย

( .............................)

ลงชื่อ…………………....…………………ผู้อาศัย

( ............................)

ลงชื่อ………......……………………………พยาน

(............................ )

ลงชื่อ………………….....…………………พยาน

(............................ )

 

 

 

หมายเหตุ

1. สิทธิอาศัยนั้น มีเฉพาะสิทธิอาศัยในโรงเรือนเท่านั้น ถ้าเป็นเรื่องที่ดินอาจเป็นเรื่องสิทธิเหนือพื้นดิน หรือ สิทธิเก็บกิน

2. ผู้อาศัยไม่ต้องเสียค่าเช่าแก่ผู้ให้อาศัย เพราะถ้าหากมีการเสียค่าเช่าแล้วก็ไม่เรียกว่า เป็นสิทธิอาศัย แต่เป็นเรื่องการเช่า

3. สิทธิอาศัยอาจมีกำหนดเวลา หรือไม่มีกำหนดเวลา หรือจะกำหนดว่าให้มีสิทธิอาศัยตลอดอายุผู้อาศัยก็ได้ กรณีมีกำหนดเวลาต้องไม่เกิน 30 ปี ถ้ากำหนดไว้เกินกว่านั้น ใช้บังคับได้

เพียง 30 ปี เมื่อครบกำหนดแล้วจะต่ออายุอีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 ปี นับแต่วันต่ออายุสัญญา

4. สิทธิอาศัยจะโอนกันไม่ได้ แม้โดยทางมรกดก็จะไม่ตกทอดไปยังทายาทสัญญาให้สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน ควรมีสัญญาข้อหนึ่ง กำหนดให้ผู้ให้สัญญาต้องไปจดทะเบียนด้วย

 
แบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบฟอร์มสัญญา แบบพิมพ์สัญญา

ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริงหรือเหมายกแปลง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดพร้อมหนังสือมอบอำนาจไว้เป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
บัญชีอัตราอากรแสตมป์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือหย่าโดยความยินยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขาย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขายรถยนต์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง (โครงการบ้านจัดสรร)