ReadyPlanet.com
dot
สำนักงานทนายความ
dot
bulletทนายความฟ้องหย่า
bulletรับฟ้องคดีแพ่ง/อาญา
dot
พระราชบัญญัติ
dot
bulletพระราชบัญญัติ
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
bulletป.รัษฎากร
dot
บทความเฉพาะเรื่อง
dot
bulletฟ้องหย่า
bulletนิติกรรม
bulletสัญญายอมความ
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องร้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletเอกเทศสัญญา
bulletเกี่ยวกับแรงงาน
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดให้โทษ
bulletตั๋วเงินและเช็ค
bulletห้างหุ้นส่วน-บริษัท
bulletคำพิพากษาและคำสั่ง
bulletทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์
bulletอุทธรณ์ฎีกา
bulletเกี่ยวกับคดีล้มละลาย
bulletเกี่ยวกับวิแพ่ง
bulletเกี่ยวกับวิอาญา
bulletการบังคับคดี
bulletคดีจราจรทางบก
bulletการเล่นแชร์ แชร์ล้ม
bulletอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
bulletมรรยาททนายความ
bulletถอนคืนการให้,เสน่หา
bulletข้อสอบเนติบัณฑิต
bulletคำพิพากษา 2550
bulletกรมบังคับคดี
dot
ลิงค์ต่าง ๆ
dot
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสัญญาขายฝาก
bulletสำนักทนายความ
bulletวิชาชีพทนายความ


เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

 ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง

 

 

 

                                                                สัญญาจอง

 

 

วันที่.............

 

 

          สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ. …………………………บ้านเลขที่………ตรอก/ซอย……………………………ถนน……………

หมู่ที่…………ตำบล/แขวง…………อำเภอ/เขต……………จังหวัด……………เมื่อวันที่………………

ระหว่างนาย/นาง/นางสาว……………หรือ บริษัท/ห้าง………………...…………………………………………………………..………

ตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท……………………………………………….

เลขที่…………ลงวันที่…………………………..พ.ศ…………...…………………แนบท้ายสัญญา

หรือ นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………..

ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท/ห้าง……………………………………………………………………...

ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่……….เดือน……………..……พ.ศ. …….………แนบท้ายสัญญา

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………ถนน……………………….

หมู่ที่…………ตำบล/แขวง………………………..อำเภอ/เขต……………………………………..

จังหวัด………………..…………………..…..ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจอง” อีกฝ่ายหนึ่ง

กับ นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………

อยู่เลขที่……………….…….ตรอก/ซอย…………..……………ถนน………………………….….

หมู่ที่…………ตำบล/แขวง………………………..อำเภอ/เขต……………………………………..

จังหวัด………………..…………………..……...ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จอง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

 

 

          ข้อ 1 ผู้จองตกลงทำสัญญาจองกับผู้รับจองเพื่อยืนยันว่าผู้จองตกลงจะซื้อและผู้รัจองตกลง

จะขาย…………………………………..ในโครงการ……………………………...………………..

แบบ/ชนิด/ประเภท……………………...….….หมายเลขที่/แปลงที่………………………………..

ตั้งอยู่ที่ซอย……………………….………ถนน…………………….……หมู่ที่……………………

ตำบล/แขวง…………..…………..อำเภอ/เขต……………………….จังหวัด….……………..…….

ชั้นที่ (กรณีเป็นอาคารชุด)……………………………..จำนวน...…………………………...หน่วย

เนื้อที่ประมาณ…………………………ในราคารวม……………………บาท (………………….)

 

 

          ข้อ 2 ในวันทำสัญญานี้ผู้จองได้ชำระเงินค่าจอง จำนวน………………………….…บาท

(………………………...) ให้แก่ผู้รับจองรับไว้แล้วตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่……………………

เล่มที่………………………..ลงวันที่………………………….ซึ่งได้มอบให้ผู้จองไว้เป็นหลักฐานต่างหากจากสัญญานี้แล้ว

และเมื่อได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกันแล้ว ผู้จองและผู้รับจองตกลงให้ถือเอาเงินค่าจองที่ผู้จองได้

ชำระนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงินค่าซื้อขาย

 

 

          ข้อ 3 ผู้จองและผู้รับจองตกลงจะทำสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่จองตามสัญญาข้อ 1

ภายใน………………....วันนัดแต่วันทำสัญญานี้

 

 

          ข้อ 4 หากผู้จองไม่สามารถทำสัญญาจะซื้อจะขายกับผู้รับจองภายในกำหนดเวลาตามข้อ 3 ถือว่าผู้จองสละสิทธิ์ในการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวในข้อ 1 และยินยอมให้ผู้รับจองริบเงินจองในฐานที่ เป็นเบี้ยปรับ

 

 

          ข้อ 5 หากผู้รับจองไม่สามารถทำสัญญาจะซื้อจะขายกับผู้จองภายในกำหนดเงลาตามข้อ 3 ผู้รับจองตกลงคืนเงินที่ผู้จองได้ชำระไว้ตามข้อ 2 ให้แก่ผู้จอง ภายใน………………..วัน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ……………….บาท/เดือน นับแต่วันที่ผู้รับจองได้รับเงินจองจนถึงวันที่ชำระเงินแล้วเสร็จ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

 

ลงซื่อ……………………ผู้จอง

(……………………)

ลงซื่อ……………………ผู้รับจอง

(……………………)

ลงซื่อ…………………….พยาน

(……………………)

ลงซื่อ…………………….พยาน

(……………………)

 
แบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบฟอร์มสัญญา แบบพิมพ์สัญญา

แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริงหรือเหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดพร้อมหนังสือมอบอำนาจไว้เป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
บัญชีอัตราอากรแสตมป์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือหย่าโดยความยินยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขาย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขายรถยนต์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง (โครงการบ้านจัดสรร)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่