ReadyPlanet.com
dot
สำนักงานทนายความ
dot
bulletทนายความฟ้องหย่า
bulletรับฟ้องคดีแพ่ง/อาญา
dot
พระราชบัญญัติ
dot
bulletพระราชบัญญัติ
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
bulletป.รัษฎากร
dot
บทความเฉพาะเรื่อง
dot
bulletฟ้องหย่า
bulletนิติกรรม
bulletสัญญายอมความ
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องร้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletเอกเทศสัญญา
bulletเกี่ยวกับแรงงาน
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดให้โทษ
bulletตั๋วเงินและเช็ค
bulletห้างหุ้นส่วน-บริษัท
bulletคำพิพากษาและคำสั่ง
bulletทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์
bulletอุทธรณ์ฎีกา
bulletเกี่ยวกับคดีล้มละลาย
bulletเกี่ยวกับวิแพ่ง
bulletเกี่ยวกับวิอาญา
bulletการบังคับคดี
bulletคดีจราจรทางบก
bulletการเล่นแชร์ แชร์ล้ม
bulletอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
bulletมรรยาททนายความ
bulletถอนคืนการให้,เสน่หา
bulletข้อสอบเนติบัณฑิต
bulletคำพิพากษา 2550
bulletกรมบังคับคดี
dot
ลิงค์ต่าง ๆ
dot
bulletสืบค้นกฎหมาย
bulletสืบค้นคำพิพากษา
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสำนักทนายความ
dot
Newsletter

dot
bulletวิชาชีพทนายความ


เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

 ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)

 

                                            สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน

 

ทำที่………………………………

วันที่……..เดือน…………….พ.ศ…………

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง……………อายุ……ปี อยู่บ้านเลขที่……………ตรอก/ซอย……………ถนน…

แขวง/ตำบล……………….เขต/อำเภอ……………………จังหวัด………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้นี้เรียกว่า

 "ผู้ค้ำประกัน" ฝ่ายหนึ่งกับ…………อายุ……..ปี อยู่บ้านเลขที่………ตรอก/ซอย………………ถนน…………

แขวง/ตำบล…………เขต/อำเภอ………จังหวัด…………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ให้กู้"   อีกฝ่ายหนึ่ง

 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

 

          ข้อ 1 ตามที่……………ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้กู้" ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นเงินจำนวน………บาท

 (….............) ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่…..เดือน….พ.ศ……นั้น หากผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้

หรือกระทำการใด ๆ เป็นเหตุให้ผู้ให้กู้ ไม่ได้รับชำหระหนี้ดังกล่าวนั้น ผู้ค้ำประกันขอรับผิด

ร่วมกับผู้กู้อย่างลูกหนี้ร่วมชำระหนี้ให้แก่ผู้ให้กู้ ตามจำนวนเงินดังกล่าวพร้อมทั้งดอกเบี้ยผิด

นัด นับแต่วันผิดนัด นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไป รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการติดต่อ ติดตาม

ทวงถาม การดำเนินคดี การบังคับคดี ค่าเสียหายต่าง ๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ให้กู้ ตลอดจนหนี้

อุปกรณ์ทุกชนิด ผู้ค้ำประกันยินยอมชดใช้ให้ผู้ให้กู้จนครบถ้วน

 

           ข้อ 2 ถ้าแม้ว่าผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ดังกล่าวแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือว่าผู้กู้

ล้มละลายหรือตายหรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือสาบสูญ หรือไปเสียจากถิ่นที่อยู่

หรือหาตัวไม่พบ หรือมีกรณีอื่นใดอันกระทำให้ผู้ให้กู้ไม่ได้รับชำระหนี้ดังกล่าวแล้วที่ระบุไว้

ในสัญญาก็ดี ผู้ค้ำประกันยอมเข้ารับผิดร่วมกับผู้กู้ในอันที่จะต้องชำระหนี้ดังกล่าวมั้นทันที

 

          ข้อ 3 ถ้าผู้ให้กู้ผ่อนเวลาให้แก่ผู้กู้ชำระหนี้โดยจะได้แจ้ง หรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบ

ก็ตาม ผู้ค้ำประกันเป็นอันยอมตกลงด้วยกับการให้ผ่อนเวลานั้นทุกครั้งไป และยอมมิให้ถือเอาการ

ผ่อนเวลาเช่นนั้นเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้ค่ำประกันเป็นอันขาด

 

          ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้กู้ผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันยอมสละสิทธิที่จะต่อสู้ให้ผู้ให้กู้บังคับเอาชำระหนี้

จากทรัพย์สินของผู้กู้ก่อนเรียกร้องให้ผู้ค้ำประกันรับผิด แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสินสิทธิของผู้ให้กู้ที่

จะดำเนินการเรียกร้องหรือฟ้องร้องผู้กู้หรือกองมรดก หรือผู้รับช่วงสิทธิหรือหน้าที่ของผู้กู้ให้ชำระ

หนี้ก่อน ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควร และในกรณีเช่นว่านี้ถ้าผู้ให้กู้มิได้รับชำระหนี้หรือได้รับไม่

เต็มจำนวน ผู้ค้ำประกันยอมให้ถือว่าการดำเนินการเช่นนั้นเป็นการที่ผู้ให้กู้กระทำเพื่อผู้ค้ำ

ประกันเอง ผู้ค้ำประกันจึงยินยอมจะชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่โดยพลัน ทั้งยอมชดใช้บรรดาค่า

ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอันผู้ให้กู้จะได้เสียไป แม้ถึงว่าการดำเนินการเช่นว่านั้นผู้ให้กู้จะ

ได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบก่อนก็ตาม และถึงแม้จะมิได้เรียกร้องหรือฟ้องร้องผู้ค้ำ

ประกันร่วมกับผู้กู้ หรือกองมรดก หรือผู้รับช่วงสิทธิของผู้กู้ด้วยก็ตาม

           ข้อ 5 การค้ำประกันนี้ ย่อมผูกพันผู้ค้ำประกันอย่างสมบูรณ์ แม้ถึงหากจะบังเกิดข้ออ้างขึ้น

ว่าผู้กู้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเข้าทำสัญญาที่กล่าวแล้วด้วยความสำคัญผิดใด ๆ ก็ตามทั้งนี้

โดยผู้ค้ำประกันจะได้รู้ถึงเหตุไร้ความสามารถ หรือสำคัญผิดนั้นหรือไม่ก็ตาม และผู้ค้ำประกันไม่

พ้นจากความรับผิดเพราะเหตุผู้ให้กู้กระทำการใด ๆ ไปเป็นเหตุให้ผู้ค้ำประกันไม่อาจเข้ารับช่วง

ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในสิทธิใด ๆ อันได้ให้หรืออาจจะได้ให้ไว้แก่ผู้ให้กู้แต่ก่อนหรือในขณะ

ทำสัญญาค้ำประกันนี้

 

          ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้กู้ถึงแก่ความตายและผู้ให้กู้มิได้ฟ้องร้องบังคับเอาแก่ทายาทหรือกองมรดก

หรือผู้สืบสิทธิ หรือผู้รับช่วงสิทธิหรือหน้าที่ของผู้กู้ จนล่วงพ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้กู้ถึงแก่

ความตายแล้วก็ตาม ผู้ค้ำประกันก็จะไม่ยกเหตุที่คดีขาดอายุความมรดกนั้นขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับผู้ให้

กู้และยังคงยินยอมรับผิดชดใช้หนี้จำนวนที่ลูกหนี้ยังคงค้างชำระอยู่กับผู้ให้กู้นั้นต่อไปจนครบ

ถ้วนเต็มจำนวนทุกประการ

 

           ข้อ 7 ผู้ค้ำประกันตกลงยินยอมว่าถ้าหากมีข้อพิพาทอันเกิดจากสัญญาก็ดี หรือผู้ค้ำประกัน

ผิดสัญญาดังกล่าวข้างต้นอันทำให้ผู้ให้กู้ไม่ได้รับชำระหนี้ ให้ผู้กู้ดำเนินคดีฟ้องร้องยังศาลแพ่ง

 

           ข้อ 8 การบอกกล่าว ทวงถาม หรือการส่งเอกสารใด ๆ ถ้าได้ส่งไปยังภูมิลำเนาตามสัญญานี้

แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ค้ำประกันโดยชอบ ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ หรือส่ง

ไม่ได้เพราะเหตุใด ๆ

          ข้อ 9 ผู้ค้ำประกันขอสละสิทธิที่จะยกเลิกเพิกถอนการค้ำประกันตามความแห่งสัญญาค้ำ

ประกันฉบับนี้ทั้งสิ้น ทั้งนี้จนกว่าผู้ให้กู้จะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิง

 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้า

พยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

 

 

ลงชื่อ……………………………….ผู้ค้ำประกัน

(………….....................……………)

                   ลงชื่อ…………………         คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม

(………....................…………….)

ลงชื่อ………………...........………..ผู้ให้กู้

(……………….....................…..)

ลงชื่อ………………........……………..พยาน

(……….............………………………….)

ลงชื่อ……………………...……………….พยาน

(………………...................…………..)

 

 
แบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบฟอร์มสัญญา แบบพิมพ์สัญญา

แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริงหรือเหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดพร้อมหนังสือมอบอำนาจไว้เป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
บัญชีอัตราอากรแสตมป์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือหย่าโดยความยินยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขาย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขายรถยนต์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง (โครงการบ้านจัดสรร)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่