ReadyPlanet.com
bulletรับฟ้องคดีแพ่ง/อาญา
bulletพระราชบัญญัติ
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา ฎีกา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
bulletป.รัษฎากร
bulletฟ้องหย่า
bulletอำนาจปกครอง
bulletนิติกรรม
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องร้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletเอกเทศสัญญา
bulletเกี่ยวกับแรงงาน
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดให้โทษ
bulletตั๋วเงินและเช็ค
bulletห้างหุ้นส่วน-บริษัท
bulletคำพิพากษาและคำสั่ง
bulletทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์
bulletอุทธรณ์ฎีกา
bulletเกี่ยวกับคดีล้มละลาย
bulletเกี่ยวกับวิแพ่ง
bulletเกี่ยวกับวิอาญา
bulletการบังคับคดี
bulletคดีจราจรทางบก
bulletการเล่นแชร์ แชร์ล้ม
bulletอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
bulletมรรยาททนายความ
bulletถอนคืนการให้,เสน่หา
bulletข้อสอบเนติบัณฑิต
bulletคำพิพากษา 2550
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสัญญาขายฝาก
bulletสำนักทนายความ
bulletป-อาญา มาตรา1- 398
bulletภาษาอังกฤษ
bulletการสมรสและการหมั้น
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletข้อสอบเนติ-ปี2551-อาญา
bulletข้อสอบเนติ-ปี2551-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2550-วิ-แพ่ง
bulletข้อสอบเนติ-ปี2550-วิ-อาญา
bulletข้อสอบเนติ-ปี2550-อาญา
bulletข้อสอบเนติ-ปี2550-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2549-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2548-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2547-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2546-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2545-แพ่งพาณิชย์
bulletนิติกรรมสัญญา
bulletพระธรรมนูญศาล
bulletทรัพย์สิน-สามีภริยา
bulletบิดามารดา-รับรองบุตร
bulletคดีครอบครัว
bulletสัญญาระหว่างสมรส
bulletสิทธิครอบครองที่ดิน
bulletสัญญาซื้อขาย
bulletแปลงหนี้ใหม่
bulletการได้กรรมสิทธิ์
bulletคดีเรื่องบุตร
bulletเช่าซื้อรถยนต์
bulletถอนผู้จัดการมรดก
bulletฟ้องค่าทดแทน
bulletฟ้องหย่า-ฟ้องหย่า
bulletสินสมรส-สินสมรส
bulletบันดาลโทสะ
bulletเบิกความเท็จ
bulletสิทธิ-สัญญาเช่า
bulletค้ำประกัน
bulletเจ้าของรวม
bulletจำนอง
bulletลูกหนี้ร่วม
bulletคำพิพากษาฎีกาทั่วไป
bulletกระดานถาม-ตอบ
bulletป-กฎหมายยาเสพติด2564
bulletขนส่งทางทะเล
bulletสมรสเป็นโมฆะ
bulletสามีภริยา
bulletตัวการไม่เปิดเผยชื่อ
bulletทนายความของสภาจัดให้
bulletอาวุธปืน
bulletรับช่วงสิทธิ
bulletแพ่งมาตรา1-1755
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดพร้อมหนังสือมอบอำนาจไว้เป็นประกัน)

 

                                               สัญญากู้ยืมเงิน

 

 

ทำที่.............................

วันที่...........เดือน............พ.ศ.....................

 

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง................................………..อายุ..........ปี อยู่บ้านเลขที่.............

ซอย.......................ถนน.....................แขวง/ตำบล..........…....…....เขต/อำเภอ.....................

จังหวัด...............................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้กู้” ฝ่ายหนึ่ง

กับ......................................อายุ..…...ปี อยู่บ้านเลขที่...............ซอย.................

ถนน....................…………..แขวง/ตำบล............................…......เขต/อำเภอ............…...

จังหวัด......................……..ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

 

          ข้อ 1 ผู้กู้ตกลงกู้เงินจากผู้ให้กู้และผู้ให้กู้เงินตกลงให้ผู้กู้กู้เงินเป็นจำนวน.....…….........บาท

(................................) และผู้กู้ได้รับเงินจากผู้ให้กู้ไปถูกต้องครบถ้วนแล้วในวันทำสัญานี้ โดย

รับเป็นเงินสด/เช็คของธนาคาร....................……..สาขา............…............เช็คเลข

ที่......................ลงวันที่....................จำนวนเงิน.................บาท (............................)

 

          ข้อ 2 ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ......................…..ต่อปี โดยกำหนด

ส่งดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ๆ ละ.........................…...บาท (........................................) ภายใน

วันที่......................................ของเดือนทุก ๆ เดือน

 

          ข้อ 3 ผู้กู้ชำระเงินต้นคืนให้แก่ผู้ให้กู้ในวันที่......................…..........

 

          ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้กู้ชำระเงินต้นคืนให้แก่ผู้ให้กู้ก่อนถึงกำหนดเวลาในสัญญาข้อ 3 ผู้ให้กู้

จะคิดดอกเบี้ยจนถึงวันที่ชำระเงินต้นคืนเท่านั้น

 

          ข้อ 5 ผู้ให้กู้มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระเงินต้นคืนก่อนถึงกำหนดเวลาที่ระบุไว้ใน

สัญญาข้อ 3 ได้ แล้วแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งแสดงเหตุให้ผู้กู้ทราบ และในกรณีเช่นนี้

ผู้กู้จะชำระเงินต้นคืนให้แก่ผู้ให้กู้โดยไม่อิดเอื้อนและจะไม่ยกประโยชน์ในเรื่องเงื่อนเวลามาเป็น

ข้อต่อสู้ผู้ให้กู้แต่ประการใด

 

           ข้อ 6 เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้กู้ได้มอบโฉนดที่ดินเลข

ที่..............เลขที่ดิน.........หน้าสำรวจ.......….…....แขวง/ตำบล............เขต/อำเภอ......................

จังหวัด......................เนื้อที่ดินจำนวน.................และแบบพิมพ์หนังสือมอบอำนาจของกรม

ที่ดินซึ่งผู้กู้ได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้มอบอำนาจไว้แล้ว พร้อมด้วยบัตรประชาชนของผู้กู้กับสำเนา

ทะเบียนบ้านของผู้กู้ ให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดดังกล่าวให้แก่ผู้ให้กู้

หากผู้กู้ไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างชำระแก่ผู้ให้กู้

 

           ข้อ 7 ผู้กู้สัญญาว่าหากผู้กู้ย้ายที่อยู่จากภูมิลำเนาดังที่แจ้งไว้ข้างต้นตามสัญญาฉบับนี้ ผู้กู้

จะแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบเป็นหนังสือภายในกำหนด...........……...วัน นับจากวันที่ย้ายภูมิลำเนาฉะนั้น

ให้ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา

 

           ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้กู้ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้กู้ยอมให้ผู้ให้กู้บังคับชำระหนี้ทั้งหมดได้

ทันทีพร้อมทั้งยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามตลอดจนค่าธรรมเนียม

ศาล และค่าทนายความให้แก่ผู้ให้กู้ทั้งสิ้น

 

           ข้อ 9 การติดต่อใด ๆ ระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้นั้นตกลงให้ถือว่าการบอกกล่าวหรือการแจ้งเป็น

หนังสือไปยังภูมิลำเนาของผู้กู้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าผู้กู้จะได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือมี

ผู้อื่นรับไว้แทนหรือภูมิลำเนาของผู้กู้มีการเปลี่ยนแปลงหรือสถานที่ถูกรื้อ หรือปิดทิ้งไว้ หรือไม่มีผู้

ใดยอมรับ หรือเจ้าพนักงานแจ้งว่าหาที่อยู่ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ไม่พบ เป็นการบอกกล่าวหรือ

การแจ้ง หรือหนังสือดังกล่าวเหล่านี้ได้ส่งไปให้แก่ผู้กู้โดยชอบด้วยกฎหมาย

 

          ข้อ 10 ความล่าช้าหรือการผ่อนปรนเงื่อนไขข้อกำหนดแห่งสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อใด ๆ ของ

ผู้ให้กู้ก็ดี การใช้สิทธิตามสัญญาฉบับนี้ของผู้ให้กู้ ไม่ว่าจะใช้สิทธิเพียงครั้งเดียวหรือเพียงบางส่วน

ก็ดีไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิใด ๆ ของผู้ให้กู้ หรือเป็นการตัดสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะใช้สิทธิอื่น ๆ หรือ

สิทธินั้นต่อไปอีกหรือในการใช้สิทธิอย่างอื่นใด ๆ

 

          ข้อ 11 สัญญาฉบับนี้แต่ละข้อเป็นอิสระจากกัน และในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญานี้

ศาลไม่บังคับให้ก็สัญญาที่เหลือยังคงมีผลใช้บังคับได้

 

 

          คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้เว้นแต่โดยความยินยอมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ทำเป็นหนังสือ จึงได้ลงลายมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

 

ลงชื่อ..........................……….....…ผู้กู้

(.............................................)

                      ลงชื่อ.............................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม

(.........................….....….......)

ลงชื่อ..........................……….....…ผู้กู้

(.............................................)

          ลงชื่อ..........................................พยาน

(..........................................)

      ลงชื่อ.....................................พยาน

(..........................................)

 
แบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบฟอร์มสัญญา แบบพิมพ์สัญญา

ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริงหรือเหมายกแปลง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
บัญชีอัตราอากรแสตมป์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือหย่าโดยความยินยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขาย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขายรถยนต์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง (โครงการบ้านจัดสรร)