ReadyPlanet.com
dot
สำนักงานทนายความ
dot
bulletทนายความฟ้องหย่า
bulletรับฟ้องคดีแพ่ง/อาญา
dot
พระราชบัญญัติ
dot
bulletพระราชบัญญัติ
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
bulletป.รัษฎากร
dot
บทความเฉพาะเรื่อง
dot
bulletฟ้องหย่า
bulletนิติกรรม
bulletสัญญายอมความ
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องร้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletเอกเทศสัญญา
bulletเกี่ยวกับแรงงาน
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดให้โทษ
bulletตั๋วเงินและเช็ค
bulletห้างหุ้นส่วน-บริษัท
bulletคำพิพากษาและคำสั่ง
bulletทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์
bulletอุทธรณ์ฎีกา
bulletเกี่ยวกับคดีล้มละลาย
bulletเกี่ยวกับวิแพ่ง
bulletเกี่ยวกับวิอาญา
bulletการบังคับคดี
bulletคดีจราจรทางบก
bulletการเล่นแชร์ แชร์ล้ม
bulletอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
bulletมรรยาททนายความ
bulletถอนคืนการให้,เสน่หา
bulletข้อสอบเนติบัณฑิต
bulletคำพิพากษา 2550
bulletกรมบังคับคดี
dot
ลิงค์ต่าง ๆ
dot
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสัญญาขายฝาก
bulletสำนักทนายความ
bulletวิชาชีพทนายความ


เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

 ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา

 

พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา

พินัยกรรมของ……………………………

เขียนที่.............................

วันที่………เดือน……………………..พ.ศ..…………

ด้วย……………………..…(ชื่อพยาน)………….………อยู่บ้านเลขที่……………..หมู่ที่……… ตำบล…………..…………………..อำเภอ………………….

จังหวัด…………………………..……. กับ……………………(ชื่อพยาน)……………….อยู่บ้านเลขที่………..หมู่ที่………ตำบล………………...……

อำเภอ…………………..…….จังหวัด…………..……………… พยาน…………..…..คน ได้แจ้งมาว่า………..…(ระบุชื่อผู้ทำพินัยกรรม)

อยู่บ้านเลขที่………… หมู่ที่………..ตำบล………………………อำเภอ…………………………..จังหวัด………………………………ได้……………..…..…..

(ระบุพฤติการณ์พิเศษที่ขัดขวางมิให้ทำพินัยกรรมตามแบบอื่นที่กฎหมายกำหนดไว้นั้นได้)

………………………………………………………………………………………………………..…… ซึ่งไม่สามารถทำพินัยกรรมตามแบบต่างๆ ที่ได้

กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ แสดงเจตนากำหนดข้อพินัยกรรมต่อหน้า

พยานซึ่งอยู่พร้อมกัน ณ…..… (สถานที่ทำพินัยกรรม)….....…เมื่อวันที่….…..เดือน……….….……….พ.ศ….………ดัง

มีข้อความต่อไปนี้

 

 

ข้อ 1 ถ้า……..…..(ระบุชื่อผู้ทำพินัยกรรม)…………. ถึงแก่ความตายไปแล้ว ให้บรรดาทรัพย์สินของ ..…..…..

(ระบุชื่อผู้ทำพินัยกรรม)……………..ที่มีอยู่และจะเกิดขึ้นภายหน้า ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ที่ได้ระบุชื่อไว้

ในพินัยกรรมนี้เป็นผู้รับทรัพย์สินตามจำนวนซึ่งกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ คือ

(1) ……………………………………………………….

(2) ……………………………………………………….

(3) ……………………………………………………….

 

ข้อ 2 …………(ระบุชื่อผู้ทำพินัยกรรม)………ขอให้มอบพินัยกรรมนี้แก่………………………………… และขอตั้ง

ให้……………………………………………เป็นผู้จัดการมรดกและให้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายทุกประการ

 

ข้อ 3 …………………………………………………………..………………………………………… ………..………

 

ข้อ 4 ข้อความแห่งพินัยกรรมนี้ กรมการอำเภอได้อ่านทบทวนให้พยานฟังโดยตลอดแล้วพยานยืน

ยันว่าเป็นการถูกต้องตรงตามความที่………..…(ระบุชื่อผู้ทำพินัยกรรม)…………….สั่งไว้ด้วยวาจาทุกประการ

จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้ากรมการอำเภอเป็นสำคัญ

 

(ลงลายมือชื่อ)………………………………….พยานผู้รับคำสั่งจากผู้ทำพินัยกรรม

(ลงลายมือชื่อ)………………………………….พยานผู้รับคำสั่งจากผู้ทำพินัยกรรม

(ลงลายมือชื่อ)………………………………….พยานรับรองลายมือชื่อ

(ลงลายมือชื่อ)………………………………….พยานรับรองลายมือชื่อ

วันที่…………..เดือน…………………………..พ.ศ…………...

ลายมือชื่อ……………………………………….กรมการอำเภอ

ประทับตราตำแหน่งเป็นสำคัญ

ลงสมุดทะเบียนพินัยกรรมแล้วเลขที่…………………………..

.....................

เจ้าหน้าที่

 

 

 

 

ข้อสังเกตในการทำพินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา

ผู้ทำพินัยกรรมแม้จะทำพินัยกรรมแบบทำด้วยวาจาได้ในเบื้องต้นจะต้องปรากฎว่ามีเหตุที่ทำให้ผู้ทำพินัยกรรมจะต้องตายโดยฉุกเฉิน ซึ่งเหตุดังกล่าวเป็นเหตุพิเศษที่ผู้ทำพินัยกรรมไม่อาจคาดหมายได้ และผู้ทำพินัยกรรมอยู่ในฐานะที่ไม่อาจทำพินัยกรรมแบบอื่นได้

 

 
แบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบฟอร์มสัญญา แบบพิมพ์สัญญา

แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริงหรือเหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดพร้อมหนังสือมอบอำนาจไว้เป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
บัญชีอัตราอากรแสตมป์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือหย่าโดยความยินยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขาย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขายรถยนต์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง (โครงการบ้านจัดสรร)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่