ReadyPlanet.com
dot
สำนักงานทนายความ
dot
bulletทนายความฟ้องหย่า
bulletรับฟ้องคดีแพ่ง/อาญา
dot
พระราชบัญญัติ
dot
bulletพระราชบัญญัติ
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
bulletป.รัษฎากร
dot
บทความเฉพาะเรื่อง
dot
bulletฟ้องหย่า
bulletนิติกรรม
bulletสัญญายอมความ
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องร้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletเอกเทศสัญญา
bulletเกี่ยวกับแรงงาน
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดให้โทษ
bulletตั๋วเงินและเช็ค
bulletห้างหุ้นส่วน-บริษัท
bulletคำพิพากษาและคำสั่ง
bulletทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์
bulletอุทธรณ์ฎีกา
bulletเกี่ยวกับคดีล้มละลาย
bulletเกี่ยวกับวิแพ่ง
bulletเกี่ยวกับวิอาญา
bulletการบังคับคดี
bulletคดีจราจรทางบก
bulletการเล่นแชร์ แชร์ล้ม
bulletอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
bulletมรรยาททนายความ
bulletถอนคืนการให้,เสน่หา
bulletข้อสอบเนติบัณฑิต
bulletคำพิพากษา 2550
bulletกรมบังคับคดี
dot
ลิงค์ต่าง ๆ
dot
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสัญญาขายฝาก
bulletสำนักทนายความ
bulletวิชาชีพทนายความ


เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

 ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)

 

                                                  พินัยกรรม

 

                                              ทำที่................................................

                 วันที่....เดือน........พ.ศ.....

 

ข้าพเจ้า..............................อายุ............ปี อยู่บ้านเลขที่.….............หมู่ที่.…......

ถนน....................ตำบล/แขวง..............อำเภอ/เขต.......................…............

จังหวัด....................ได้ทำพินัยกรรมฉบับนี้ขึ้นไว้เพื่อแสดงเจตนาว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมให้

แบ่งทรัพย์สินต่างๆ ของข้าพเจ้าให้บุคคลดังต่อไปนี้

 

1. ที่ดินโฉนดเลขที่..........พร้อมสิ่งปลูกสร้างอยู่ที่ตำบล................................

อำเภอ...............................จังหวัด...............................ขอมอบให้แก่..................

 

2. เงินสดจำนวน..................บาท ซึ่งฝากไว้ที่ธนาคาร...........................

สาขา........... ตามสมุดเงินฝากประเภท.............หมายเลขบัญชี....................... มอบให้

แก่..............................

 

3. เครื่องเพชร พลอย ทอง นาค เงิน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ขอมอบให้แก่...............

 

4. ทรัพย์สินของข้าพเจ้านอกจากที่ระบุตามข้อ 1, 2, 3 นี้แล้ว ขอมอบให้แก่........................

5. ขอให้.............................เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้า เพื่อจัดการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้

เป็นไปตามเจตนาของข้าพเจ้า

 

พินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นจำนวน..................ฉบับ ทุกฉบับมีข้อความตรงกัน และข้าพเจ้าเห็น

ว่ามีข้อความถูกต้องตรงตามเจตนาของข้าพเจ้าแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

และพยานทั้งสองได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าข้าพเจ้า

 

 

ลงชื่อ................................................ผู้ทำพินัยกรรม

(.................................................)

ลงชื่อ..................................................พยาน

(.................................................)

ลงชื่อ............................................พยานและผู้เขียน

(............................................)

 

 

ข้าพเจ้านายแพทย์………………………แพทย์ประจำโรงพยาบาล……………………… ขอรับรองว่าในขณะที่ทำพินัยกรรมนี้………………………………ผู้ทำพินัยกรรมมีสติ สัมปชัญญะบริบูรณ์ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

 

ลงชื่อ…………………………นายแพทย์และพยาน

(..............................................)

 

 

ข้อสังเกตในการทำพินัยกรรมแบบธรรมดา

1. การทำพินัยกรรมแบบนี้ จะทำโดยใช้วิธีเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ หากใช้วิธีเขียนก็ต้องเขียนทั้งฉบับ หากใช้วิธีพิมพ์ก็ต้องพิมพ์ทั้งฉบับ

2. ผู้เขียนหรือผู้พิมพ์พินัยกรรม ใครจะเป็นผู้เขียน หรือผู้พิมพ์ก็ได้ แต่ในการเขียนต้องใช้คนๆ เดียวเขียนพินัยกรรมทั้งฉบับ และในการพิมพ์ก็ต้องใช้เครื่องพิมพ์เครื่องเดียวกันทั้งฉบับ เพื่อมิให้เกิดปัญหาแก่ทายาทเมื่อเจ้ามรดกตายแล้ว

3. ต้องลงวันเดือนปีขณะที่ทำพินัยกรรม ถ้าไม่ลงวันเดือนปีที่ทำพินัยกรรมแล้วย่อมไม่ถือว่าเป็นพินัยกรรมตามกฎหมาย

4. ผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อในพินัยกรรมต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน

5. พยานทั้งสองคนตามข้อ 4 ต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมต่อหน้าผู้ทำพินัยกรรมและต่อหน้าพยานด้วยกันในขณะนั้นด้วย

6. พยานในพินัยกรรม จะต้องบรรลุนิติภาวะแล้วคืออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์หรือกรณีสมรสกันเมื่ออายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ กฎหมายก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้ว แม้อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ และพยานดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ทั้งต้องไม่เป็นคนหูหนวก เป็นใบ้หรือตาบอดทั้งสองข้าง

7. ผู้เขียนและพยานในพินัยกรรม รวมทั้งคู่สมรสของผู้เขียนและพยานในพินัยกรรม จะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมไม่ได้

 

 
แบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบฟอร์มสัญญา แบบพิมพ์สัญญา

แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริงหรือเหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดพร้อมหนังสือมอบอำนาจไว้เป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
บัญชีอัตราอากรแสตมป์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือหย่าโดยความยินยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขาย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขายรถยนต์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง (โครงการบ้านจัดสรร)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่