ReadyPlanet.com
bulletรับฟ้องคดีแพ่ง/อาญา
bulletพระราชบัญญัติ
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา ฎีกา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
bulletป.รัษฎากร
bulletฟ้องหย่า
bulletอำนาจปกครอง
bulletนิติกรรม
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องร้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletเอกเทศสัญญา
bulletเกี่ยวกับแรงงาน
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดให้โทษ
bulletตั๋วเงินและเช็ค
bulletห้างหุ้นส่วน-บริษัท
bulletคำพิพากษาและคำสั่ง
bulletทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์
bulletอุทธรณ์ฎีกา
bulletเกี่ยวกับคดีล้มละลาย
bulletเกี่ยวกับวิแพ่ง
bulletเกี่ยวกับวิอาญา
bulletการบังคับคดี
bulletคดีจราจรทางบก
bulletการเล่นแชร์ แชร์ล้ม
bulletอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
bulletมรรยาททนายความ
bulletถอนคืนการให้,เสน่หา
bulletข้อสอบเนติบัณฑิต
bulletคำพิพากษา 2550
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสัญญาขายฝาก
bulletสำนักทนายความ
bulletป-อาญา มาตรา1- 398
bulletภาษาอังกฤษ
bulletการสมรสและการหมั้น
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletข้อสอบเนติ-ปี2551-อาญา
bulletข้อสอบเนติ-ปี2551-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2550-วิ-แพ่ง
bulletข้อสอบเนติ-ปี2550-วิ-อาญา
bulletข้อสอบเนติ-ปี2550-อาญา
bulletข้อสอบเนติ-ปี2550-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2549-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2548-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2547-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2546-แพ่งพาณิชย์
bulletข้อสอบเนติ-ปี2545-แพ่งพาณิชย์
bulletนิติกรรมสัญญา
bulletพระธรรมนูญศาล
bulletทรัพย์สิน-สามีภริยา
bulletบิดามารดา-รับรองบุตร
bulletคดีครอบครัว
bulletสัญญาระหว่างสมรส
bulletสิทธิครอบครองที่ดิน
bulletสัญญาซื้อขาย
bulletแปลงหนี้ใหม่
bulletการได้กรรมสิทธิ์
bulletคดีเรื่องบุตร
bulletเช่าซื้อรถยนต์
bulletถอนผู้จัดการมรดก
bulletฟ้องค่าทดแทน
bulletฟ้องหย่า-ฟ้องหย่า
bulletสินสมรส-สินสมรส
bulletบันดาลโทสะ
bulletเบิกความเท็จ
bulletสิทธิ-สัญญาเช่า
bulletค้ำประกัน
bulletเจ้าของรวม
bulletจำนอง
bulletลูกหนี้ร่วม
bulletคำพิพากษาฎีกาทั่วไป
bulletกระดานถาม-ตอบ
bulletป-กฎหมายยาเสพติด2564
bulletขนส่งทางทะเล
bulletสมรสเป็นโมฆะ
bulletสามีภริยา
bulletตัวการไม่เปิดเผยชื่อ
bulletทนายความของสภาจัดให้
bulletอาวุธปืน
bulletรับช่วงสิทธิ
bulletแพ่งมาตรา1-1755
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)

            สัญญาเช่าห้องพักอาศัย

สัญญานี้ทำขึ้นที่..เมื่อวันที่..เดือน..พ.ศ. .ระหว่างบริษัท...ซึ่งตั้งอยู่เลข

ที่..ถนน..แขวง/ตำบล..อำเภอ/เขต..กรุงเทพมหานคร/จังหวัดโดยกรรมการผู้มีอำนาจ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง กับ...อยู่บ้านเลขที่...แขวง/ตำบล....เขต/อำเภอ....กรุงเทพ/จังหวัด....ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่...ออกให้โดย....วันออกบัตร...วันหมดอายุ....ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่าย

หนึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าห้องพักอาศัยห้องเลขที่...ชั้นที่.... ของ (ระบุชื่ออพาร์ตเม้นต์) ซึ่งตั้งอยู่ที่...แขวง/ตำบล....เขต/อำเภอ......กรุงเทพมหานคร/จังหวัด.....เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ในอัตราค่าเช่าเดือนละ...บาท โดยมีกำหนดเวลาเช่า....เดือน/ปี นับตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ผู้ให้เช่าคิดอัตราดังนี้

1.1 ค่าน้ำประปาขั้นต่ำเดือนละ...บาท ถ้าใช้เกิน...หน่วยต่อเดือน คิดเพิ่มหน่วยละ.....บาท

1.2 ค่าไฟฟ้าคิดหน่วยละ....บาท โดยจะจดมิเตอร์ในวันที่ 25 ของทุกเดือน

1.3 ค่าโทรศัพท์ทางไกล คิดตามระยะเวลาในการใช้ตามอัตราขององค์การโทรศัพท์ โดยคิดค่าบริการอีกครั้งละ...บาท ซึ่งผู้เช่าต้องชำระทันทีหลังใช้โทรศัพท์

ข้อ 2 การชำระค่าเช่า ผู้เช่าตกลงจะชำระค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าเป็นการล่วงหน้า โดยชำระภายในวันที่....ของทุกเดือนตลอดอายุการเช่า

ข้อ 3 ผู้เช่าต้องชำระค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ตามอัตราที่กำหนดในข้อ 1 โดยต้องชำระพร้อมกับการชำระค่าเช่าของเดือนถัดไป ถ้าผู้เช่าไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ผู้เช่ายินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ให้เช่าในอัตราวันละ...บาท และหากไม่ชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 ของเดือนที่จะต้องชำระแล้วผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที พร้อมทั้งริบเงินประกันที่เหลือหลังจากหักใช้หนี้และค่าเสียหายอื่นๆ แก่ผู้ให้เช่าแล้ว

ข้อ 4 ผู้เช่าต้องวางเงินประกันเพื่อปฏิบัติตามสัญญาเช่าไว้ต่อผู้ให้เช่าเป็นจำนวน....บาทโดยผู้เช่าไม่มีสิทธิได้ดอกเบี้ยในเงินดังกล่าวเงินประกันผู้ให้เช่าจะคืนแก่ผู้เช่าตามจำนวนที่วางไว้เมื่อผู้เช่าได้เช่าห้องพักเป็นเวลา 5 เดือนติดต่อกันหรือเป็นเวลานานกว่านั้น ทั้งนี้โดยไม่ปรากฏว่าผู้เช่าได้ประพฤติผิดสัญญา หรือมีหนี้สินใดค้างอยู่กับผู้ให้เช่า หรือมีความรับผิดในความเสียหายอย่างใด ๆ อันผู้ให้เช่าจะเรียกร้องเอาจากผู้เช่าได้

ข้อ 5 ผู้เช่าจะนำบริวารมาพักอยู่ในห้องเช่าได้ไม่เกิน 2 คน โดยผู้เช่าต้องแจ้งชื่อที่อยู่ให้ผู้ให้เช่าทราบก่อนที่ผู้เช่าจะนำบริวารเข้าพัก

ข้อ 6 ในกรณีที่มีผู้มาเยี่ยมผู้เช่าที่ห้องเช่า ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้มาเยี่ยมเข้าเยี่ยมได้จนถึงเวลา...นาฬิกาของวันที่มาเยี่ยม และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ห้ามผู้มาเยี่ยมพักค้างในห้องเช่าด้วย

ข้อ 7 ผู้เช่าสัญญาว่าจะพักอยู่ในห้องเช่าด้วยความสงบ ไม่กระทำหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการใดๆ ภายในหรือภายนอกห้องเช่า อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี หรือเป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย หรือเป็นที่รังเกียจ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้เช่ารายอื่น

ในกรณีที่ผู้เช่าฝ่าฝืน ผู้ให้เช่าจะตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ถ้าผู้เช่าฝ่าฝืนอีกไม่ว่าในเรื่องเดียวกัน หรือในเรื่องอื่นดังกล่าวไว้ในวรรคแรกของข้อสัญญานั้น ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าริบเงินประกันการเช่าตามสัญญาข้อ 4

ข้อ 8 ผู้เช่าสัญญาว่าจะไม่กระทำการใดดังต่อไปนี้

8.1 นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องเช่า

8.2 ปลูกต้นไม้ หรือนำทรัพย์สินส่วนตัวมาวางไว้นอกห้องเช่า

8.3 นำสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาในห้องเช่า เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม และวัตถุระเบิด เป็นต้น

8.4 ไม่หุงต้มอาหาร จุดธูป จุดเทียน ภายในห้องเช่า

ข้อ 9 ผู้เช่าสัญญาว่าจะรักษาความสะอาดของห้องเช่า ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ในห้องเช่าให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและเรียบร้อยเสมอ และผู้เช่าจะนำขยะไปทิ้งในที่ทิ้งขยะที่จัดเตรียมไว้ให้ จะไม่นำไปวางกองไว้บริเวณทางเดินหน้าห้องเช่า ไม่ทิ้งสิ่งที่จะทำให้เกิดการอุดตันลงในท่อน้ำทิ้งหรือชักโครก หากมีการทิ้งและเกิดการอุดตันขึ้น ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นในการทำให้ท่อน้ำทิ้ง หรือชักโครกอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม

ข้อ 10 ผู้เช่าสัญญาว่าจะสงวนรักษาห้องเช่าตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ในห้องเช่าดังเช่นวิญญูชนจะพึงสงวนและรักษาทรัพย์สินของตนเอง ทั้งต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมให้คงอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง

ข้อ 11 ผู้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาความสูญหาย เสียหาย หรือบุบสลายอย่างใดๆ อันเกิดแก่ห้องเช่า และทรัพย์สินต่างๆ ภายในห้องเช่า

ข้อ 12 ผู้เช่าจะไม่ทำการดัดแปลง ต่อเติม รื้อถอน ห้องเช่าและทรัพย์สินต่างๆ ในห้องเช่า หรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินในห้องเช่าออกนอกห้องเช่า หากฝ่าฝืน ผู้เช่าต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การฝ่าฝืนนั้นในกรณีที่ผู้เช่าใช้กระดาษกาวหรือวัตถุอื่นใดติด หรือใช้ตะปูตอกหรือขันน็อตที่ผนังหรือเพดานห้องเช่า หรือทรัพย์สินใดๆ ในห้องเช่า ผู้เช่ายินยอมจ่ายค่าเสียหายแก่ผู้ให้เช่าเป็นรายจุด จุดละ....บาท

ข้อ 13 ผู้เช่าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของผู้ให้เช่าซึ่ง ได้ติดประกาศหรือแจ้งให้ทราบ ณ อาคารที่พักโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่า หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตาม ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันทีโดยผู้ให้เช่าไม่ต้องบอกกล่าวก่อน

ข้อ 14 ผู้เช่าจะไม่นำห้องเช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วง หรือโอนสิทธิของตนที่มีอยู่ตามสัญญาเช่านี้ให้ผู้อื่นไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด

ข้อ 15 ผู้เช่าต้องยอมให้ผู้ให้เช่า หรือตัวแทนของผู้ให้เช่าตรวจดูห้องเช่าและทรัพย์สินต่างๆ ภายในห้องเช่าได้ตามความเหมาะสม

ข้อ 16 ในกรณีที่ผู้เช่าต้องการย้ายไปห้องเช่าอื่น ผู้เช่าต้องเสียค่าบริการครั้งละ..บาท

ข้อ 17 ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดขึ้นแก่รถยนต์รวมทั้งทรัพย์สินต่างๆ ในรถยนต์ของผู้เช่า ซึ่งได้นำมาจอดไว้ในที่จอดรถยนต์ที่ผู้ให้เช่าจัดไว้ให้

ข้อ 18 เมื่อผู้เช่าได้เช่าห้องเช่าจนครบกำหนดเวลาในสัญญาข้อ 1 แล้ว หากผู้เช่ามิได้แจ้งยกเลิกการเช่า ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับต่อไปจนกว่าผู้เช่าจะบอกเลิกการเช่า และในระหว่างที่ผู้เช่าเช่าต่อไปนั้น ถ้าหากผู้เช่าประสงค์จะบอกเลิกการเช่า ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้า

30 วัน ถ้าผู้เช่ามิได้แจ้ง ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าคิดค่าเช่าเพิ่มอีก 1 เดือน

ข้อ 19 ในกรณีที่สัญญาเช่าระงับสิ้นลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่าต้องปฏิบัติดังนี้

19.1 ขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกจากห้องเช่า โดยต้องขนให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 17.00 นาฬิกาของวันที่มีการขนย้าย หากมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ห้องเช่า หรือทรัพย์สินภายในห้องเช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิหักเงินประกันที่ผู้เช่าว่างไว้ตามสัญญาข้อ 4 เพื่อชดใช้ความเสียหายดังกล่าวจนครบถ้วน

19.2 ส่งมอบกุญแจห้อง และคืนห้องเช่าในลักษณะที่สะอาดเรียบร้อยเช่นเดียวกับเมื่อผู้เช่าเริ่มเข้าพักในห้องเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า ถ้าผู้เช่าไม่ส่งมอบกุญแจและหรือห้องเช่าในลักษณะดังกล่าว ผู้ให้เช่ามีสิทธิหักเงินประกันที่ผู้เช่าวางไว้ตามสัญญาข้อ 4 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำกุญแจและหรือทำห้องเช่าให้สะอาดเรียบร้อย

19.3 ส่งมอบบัตรเข้าออกประตูอัตโนมัติเข้าอาคารที่พักแก่ผู้ให้เช่า ถ้าผู้เช่าไม่อาจส่งมอบบัตรดังกล่าวได้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิหักเงินประกันที่ผู้เช่าวางไว้ตามสัญญาข้อ 4 เพื่อเป็นค่าทำบัตรดังกล่าวได้

ข้อ 20 ในกรณีที่สัญญาเช่าระงับสิ้นลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และผู้เช่าไม่ยอมส่งมอบห้องเช่าคืนแก่ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิกลับเข้าครอบครองห้องเช่า และขนย้ายบุคคลและทรัพย์สินของ ผู้เช่าออกจากห้องเช่าได้ โดยผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของผู้เช่า ทั้งผู้ให้เช่ามีสิทธิริบเงินประกันการเช่า ตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ 4 ด้วย

ข้อ 21 บรรดาคำบอกกล่าวใดๆ ซึ่งผู้ให้เช่าจะพึงส่งแก่ผู้เช่า ถ้าส่งให้แก่บุคคลที่พักอยู่ในห้องเช่าหรือปิดไว้ที่หน้าประตูห้องเช่าให้ถือว่าเป็นการส่งแก่ผู้เช่าโดยชอบแล้วตั้งแต่ที่ส่งหรือปิดไว้แล้วแต่กรณี

ข้อ 22 ในวันที่ทำสัญญานี้ ผู้เช่าได้ตรวจดูห้องเช่าตลอดจนทรัพย์สิน และอุปกรณ์ต่างๆในห้องเช่าแล้ว เห็นว่ามีสภาพปกติที่ผู้เช่าสามารถจะใช้หรือได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่าทุกประการ และผู้ให้เช่าได้ส่งมอบห้องเช่า และทรัพย์สินพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเช่าแก่ผู้เช่าแล้ว

สัญญาเช่านี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ........... ผู้เช่า

(..................)

ลงชื่อ............. ผู้ให้เช่า

(..............)

ลงชื่อ............พยาน

(......................)

ลงชื่อ.............พยาน

(................)


 
แบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบฟอร์มสัญญา แบบพิมพ์สัญญา

ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริงหรือเหมายกแปลง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดพร้อมหนังสือมอบอำนาจไว้เป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
บัญชีอัตราอากรแสตมป์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือหย่าโดยความยินยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขาย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขายรถยนต์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง (โครงการบ้านจัดสรร)