ReadyPlanet.com


อยากคัดค้านการรับบุตรบุญธรรมของแม่


แม่ได้จดทะเบียนสมรสใหม่ ทางแม่มีบุตร 3 คน สามีใหม่ของแม่ไม่มีบุตร และได้จดทะเบียนรับน้องชายคนเล็กเป็นบุตรบุญธรรม เนื่องจากยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว แต่สามีใหม่ต้องการให้จดทะเบียนรับหลาน 2 คน ของเขาเป็นบุตรบุญธรรมด้วย 

1.เราสามารถคัดค้านการรับบุตรบุญธรรมของแม่และสามีใหม่ได้หรือไม่

2.ถ้ารับเด็ก 2 คนนั้นเป็นบุตรบุญธรรมแล้วจะมีสิทธิในมรดกของเราหรือไม่ (มรดกส่วนมากจะเป็นทรัพย์สินแต่งานใหม่) แม่เป็นข้าราชการ เด็ก 2 คนนั้นจะมีสิทธิในทรัพย์สินภายหลังการเกษียรของแม่หรือไม่

 

 

ขอบคุณค่ะ

 ผู้ตั้งกระทู้ Auai :: วันที่ลงประกาศ 2011-07-20 09:16:58


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2203111)

การรับบุตรบุญธรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้รับบุตรบุญธรรม สำหรับคุณเป็นบุตรไม่มีกฏหมายให้คัดค้านการรับบุตรบุญธรรมได้

ทรัพย์สินของแม่ ขณะยังมีชีวิตอยู่ แม่มีสิทธิที่จะนำทรัพย์สินไปทำพินัยกรรมให้ใครก็ได้ แต่ถ้าแม่เสียชีวิตโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ให้ใคร บุตรทุกคนมีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกของแม่ทุกคนรวมทั้งบุตรบุญธรรมด้วยคนละส่วนเท่า ๆ กัน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2011-08-06 00:16:44


ความคิดเห็นที่ 2 (2203112)

มาตรา 1598/19 บุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีจะรับบุคคลอื่น เป็นบุตรบุญธรรมก็ได้ แต่ผู้นั้นต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม อย่างน้อยสิบห้าปี

 

มาตรา 1598/20 การรับบุตรบุญธรรม ถ้าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบปีห้าปี ผู้นั้นต้องให้ความยินยอมด้วย

 

มาตรา 1598/21 การรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมจะกระทำได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของบิดาและมารดาของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอำนาจปกครอง ต้องได้รับความยินยอมของมารดาหรือบิดาซึ่งยังมีอำนาจปกครอง
 

ถ้าไม่มีผู้มีอำนาจให้ความยินยอมดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่บิดา หรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคน ไม่สามารถแสดงเจตนาให้ ความยินยอมได้ หรือไม่ให้ความยินยอมนั้นปราศจากเหตุผลอันสมควร และเป็นปฏิปักษ์ต่อสุขภาพความเจริญหรือสวัสดิภาพของผู้เยาว์ มารดาหรือบิดาหรือผู้ประสงค์ขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการจะร้องขอ ต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอม

 

มาตรา 1598/22 การรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมถ้าผู้เยาว์เป็นผู้ถูก ทอดทิ้งและอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กตามกฎหมายว่าด้วย การสงเคราะห์และคุ้มครองเด็ก ให้สถานสงเคราะห์เด็กเป็นผู้ให้ความ ยินยอมแทนบิดาและมารดา ถ้าสถานสงเคราะห์เด็กไม่ให้ความยินยอม ให้นำความใน มาตรา 1598/21 วรรค 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ผู้แสดงความคิดเห็น * วันที่ตอบ 2011-08-06 00:27:51[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล