ReadyPlanet.com


พ.ร.บ.ล้างมลทิน พ.ศ.2550กับการสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น


เรื่องมีอยู่ว่า นาย ก.(นามสมมุติ) มาสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น (ส.อบต.)แต่นาย ก.เคยต้องโทษคดี อาญาที่มีโทษมากกว่า 2 ปี(นาย ก.ติดคุก รอบแรก 20 ปี รอบ 2 -17 ปี) ซึ่งตามระเบียบการสมัครต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่นาย ก.พ้นโทษมาเมื่อวันที่ 17 พ.ย.2550 และได้มี พรบ.ล้างมลทินออกมาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550 อยากจะถามว่า นาย ก. สามารถสมัครสมาชิก อบต.ได้หรื่อไม่เพราะเหตุใดผู้ตั้งกระทู้ พนักงานท้องถิ่น :: วันที่ลงประกาศ 2010-11-08 15:43:49


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2126563)

อ่าน พระราชบัญญัติล้างมลทิน 2550  เขาก็บัญญัติไว้ชัดเจนแล้วครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2010-11-08 21:35:49


ความคิดเห็นที่ 2 (2126565)

พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“ผู้ต้องโทษ” หมายความว่า ผู้ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ลงโทษหรือให้กักกันและให้หมายความรวมถึงผู้ถูกลงโทษโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการถูกลงโทษ
โดยคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

“ผู้ถูกลงโทษทางวินัย” หมายความว่า ผู้ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึงผู้ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์โดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัย

มาตรา 4 ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ

มาตรา 5 ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนไปก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยในกรณีนั้น ๆ

มาตรา 6 บรรดาผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการอันมิใช่เป็นการลงโทษทางวินัยก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และบรรดาผู้ถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีกระทำผิดวินัยซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ให้ผู้นั้นไม่ต้องถูกพิจารณาเพิ่มโทษหรือถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีนั้น ๆ ต่อไป

มาตรา 7 การล้างมลทินตามมาตรา 4 และมาตรา 5 ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ได้รับการล้างมลทินในอันที่จะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2010-11-08 21:43:47


ความคิดเห็นที่ 3 (2129475)

ขอสอบถาม ท่านทนายความ ลีนนท์ หน่อยครับ กณีของกระผมคดีการพนัน เมื่อ 10 ปีก่อน โทษศาลเปรียบเทียบปรับเงิน 2000บาท ตอนนี้กระผมสอบได้ รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง กณีของกระผม จะได้รับการล้างมลทินหรือไม่ครับ เมื่อได้รับการล้างแล้วถือว่า ไม่เคยรับโทษใช่ไหมครับ แล้วกรณี คดีการพนัน (กัดปลาไม่ได้รับอนุญาติ) กระผม จะขาดศีลธรรมอันดีไหมครับ

ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกจ้าง กฟภ. วันที่ตอบ 2010-11-18 13:41:27


ความคิดเห็นที่ 4 (2129498)

ล้างมลทินแล้วครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2010-11-18 14:38:27[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล