ReadyPlanet.com


การรับรองงบดุล


ก่อนวันประชุมใหญ่อนุมัติงบดุล มีกฎหมายกำหนดให้ กรรมการต้องรับรองงบดุลก่อนหรือไม่ หรือให้ที่ประชุมผถห.รับรองคราวเดียวครับ


ผู้ตั้งกระทู้ ภูธร (Thammathornchai-at-thaimail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-07-22 10:09:12


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1805890)

ไม่มีครับให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเท่านั้นครับ

 

มาตรา 1196 อันบัญชีงบดุลนั้น ท่านว่าต้องทำอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุก รอบสิบสองเดือน คือเมื่อเวลาสุดรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นขวบปีใน ทางบัญชีเงินของบริษัทนั้น

อนึ่ง งบดุลต้องมีรายการย่อแสดงจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินของ บริษัทกับทั้งบัญชีกำไรและขาดทุน

 

มาตรา 1197 งบดุลนั้นต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคน ตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ ลงในงบดุลนั้น

อนึ่ง ให้ส่งสำเนางบดุลไปยังบุคคลทุกคนบรรดามีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ของบริษัทแต่ก่อนวันนัดประชุมใหญ่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน

นอกจากนั้นให้มีสำเนางบดุลเปิดเผยไว้ในสำนักงานของบริษัทในระหว่าง เวลาเช่นว่านั้น เพื่อให้ผู้ทรงใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือนั้นตรวจดูได้ด้วย

 

มาตรา 1198 ในเมื่อเสนองบดุล กรรมการต้องเสนอรายงานต่อที่ ประชุมใหญ่ แสดงว่าภายในรอบปีซึ่งพิจารณากันอยู่นั้นการงานของ บริษัทได้จัดทำไปเป็นประการใด

 

มาตรา 1199 บุคคลใดประสงค์จะได้สำเนางบดุลฉบับหลังที่สุดจากบริษัทใดๆ ก็ชอบที่จะซื้อเอาได้โดยราคาไม่เกินฉบับละยี่สิบบาท  (แก้ไข*ฉบับที่ 14*พ.ศ. 2548)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลีนนท์ วันที่ตอบ 2008-07-22 19:04:29[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล