ReadyPlanet.com
dot
สำนักงานทนายความ
dot
bulletทนายความฟ้องหย่า
bulletรับฟ้องคดีแพ่ง/อาญา
dot
พระราชบัญญัติ
dot
bulletพระราชบัญญัติ
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
bulletป.รัษฎากร
dot
บทความเฉพาะเรื่อง
dot
bulletฟ้องหย่า
bulletนิติกรรม
bulletสัญญายอมความ
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องร้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletเอกเทศสัญญา
bulletเกี่ยวกับแรงงาน
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดให้โทษ
bulletตั๋วเงินและเช็ค
bulletห้างหุ้นส่วน-บริษัท
bulletคำพิพากษาและคำสั่ง
bulletทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์
bulletอุทธรณ์ฎีกา
bulletเกี่ยวกับคดีล้มละลาย
bulletเกี่ยวกับวิแพ่ง
bulletเกี่ยวกับวิอาญา
bulletการบังคับคดี
bulletคดีจราจรทางบก
bulletการเล่นแชร์ แชร์ล้ม
bulletอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
bulletมรรยาททนายความ
bulletถอนคืนการให้,เสน่หา
bulletข้อสอบเนติบัณฑิต
bulletคำพิพากษา 2550
bulletกรมบังคับคดี
dot
ลิงค์ต่าง ๆ
dot
bulletสืบค้นกฎหมาย
bulletสืบค้นคำพิพากษา
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสำนักทนายความ
dot
Newsletter

dot
bulletวิชาชีพทนายความ


เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

 แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)

สำนักงานทนายความ

(ยินดีให้คำปรึกษากฎหมาย ติดต่อทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร.085-9604258

ติดต่อทางอีเมล  : leenont0859604258@yahoo.co.th )

 

 

                                                                                                                         

 

                                       สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

 

 

 

                                                                                           ทำที่………………………………..….

                                                                        วันที่ ……..เดือน…………………….…..พ.ศ………………

               สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง…………………………………………...………...อายุ…..….ปี

อยู่บ้านเลขที่…………...ถนน………………………………ตำบล/แขวง…………………………….

อำเภอ/เขต………………………………จังหวัด………….….………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า

“ผู้จะขาย” ฝ่ายหนึ่งกับ…………………….……..อายุ…..……ปี อยู่บ้านเลขที่………..……….…

ถนน……………….………….ตำบล/แขวง……….….………………อำเภอ/เขต…….……….….….

จังหวัด…………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

         ข้อ 1 ผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและผู้จะขายตกลงจะขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์

(น.ส. 3 ก.) ทะเบียนเลขที่………..……….เล่มที่………....…….หน้า…….เลขที่ดิน……………….หมายเลข…………….แผ่นที่………….…..ตำบล……….อำเภอ……….……จังหวัด………...….…..จำนวนเนื้อที่ประมาณ………………ไร่………..งาน………….ตารางวา ในราคาไร่ละ.……….บาท(…………………) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น………….บาท (…………………) ราคาที่ดินนี้ผู้จะซื้อและผู้จะขายตกลงจะซื้อจะขายเป็นการยกแปลง

 

 

         ข้อ 2 ในวันทำสัญญานี้ผู้จะซื้อได้มัดจำเป็นเงินจำนวน………………….บาท(...........................)

ด้วยเงินสด/เช็คธนาคาร……………………….สาขา…………………เช็คเลขที่……………………..ลงวันที่……………จำนวนเงิน…………………..…………บาท(………………………………)และผู้จะขายได้รับเงิน/เช็คดังกล่าวเรียบร้อยแล้วโดยให้ถือว่าเป็นมัดจำนี้เป็นการชำระราคาที่ดินบางส่วน สำหรับเงินค่าที่ต้นที่เหลืออีกจำนวน………………..บาท (…………………..) ผู้จะซื้อแบ่งชำระให้ผู้จะขายเป็น………………….งวด ดังนี้

 

         งวดที่หนึ่ง ชำระในวันที่……………………เป็นเงินจำนวน…………….…….….……บาท(………………..) ด้วยเงินสด/เช็คธนาคาร………………….สาขา………………………………….เช็คเลขที่……………………………………..ลงวันที่………………………………………………...

จำนวนเงิน…………………………บาท (……………………)

 

          งวดที่สอง ชำระในวันที่………………………เป็นจำนวนเงิน…………………………บาท(……………….) ด้วยเงินสด/เช็คธนาคาร………………สาขา………………..เช็คเลยที่…………...ลงวันที่………………….จำนวนเงิน……………………………บาท (……………………….)

 

          งวดที่สาม ชำระในวันที่โอนกรรมสิทธิที่ดินที่จะซื้อขายกันตามสัญญานี้เป็นจำนวน

เงิน……………บาท (………………) ด้วยเงินสด/เช็คธนาคาร………………สาขา………………เช็คเลขที่…………….ลงวันที่……………..จำนวนเงิน………………….บาท (………….………..)

 

          ข้อ 3 ผู้จะขายรับรองว่าที่ดินที่จะขายเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จะขายแต่เพียงผู้เดียว และที่ดินดังกล่าวปราศจากภาระผูกพัน การรอนสิทธิ สิทธิใด ๆ เหนือที่ดิน ตลอดจนการเวนคืนที่ดิน

 

          ข้อ 4 ผู้จะขายรับรองว่าจะไม่ขุดหรือยอมให้ผู้อื่นขุดหน้าดินบนดินที่จะซื้อจะขายนับแต่วันทำสัญญาฉบับนี้

 

           ข้อ 5 ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อมีสิทธิเข้าไปใช้และทำประโยชน์ในที่ดินที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวในสัญญาข้อ 1 นับแต่วันทำสัญญานี้ได้ อาทิเช่น การตักลูกรัง การปรับที่การถมที่การทำถนน การขออนุญาตในการปลูกสร้าง  การทำการก่อสร้างบนที่ดิน การรังวัด การจัดสรรโดย ผู้จะขายยินยอมจะเป็นผู้ลงนามในเอกสารแบบเรื่องราว คำร้องหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นขออนุญาตต่อทางราชการเพื่อทำประโยชน์ในที่ดินตามสัญญาข้อนี้

 

            ข้อ 6 ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อให้บุคคลอื่นเข้าเป็นคู่สัญญาแทนผู้จะซื้อ หรือเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธ์ในที่ดินแทน

ผู้จะซื้อได้ ทั้งนี้โดยผู้จะซื้อจะแจ้งให้ผู้จะขายทราบถึงการเลี่ยนแปลง ผู้เข้าถือสิทธิตามสัญญานี้

 

            ข้อ 7 ผู้จะซื้อและผู้จะขายตกลงกำหนดวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินภายในวันที่………………………….ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด

 

            ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้จะซื้อยังไม่พร้อมที่จะรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ผู้จะขายยินยอมผ่อนผันเลื่อนกำหนดวันโอนกรรมสิทธิที่ดินไปจนกว่าผู้จะซื้อจะพร้อมรับโอนกรรมสิทธ์ ที่ดินทั้งนี้ผู้จะซื้อจะแจ้งให้ผู้จะขายทราบล่วงหน้าเพื่อกำหนดวันโอนกรรมสิทธ์ที่ดินใหม่

 

             ข้อ 9 ผู้จะขายจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและส่งมอบที่ดินให้แก่ผู้จะซื้อโดยไม่มีบุคคลใด ครอบครองตลอดจนการทำประโยชน์ การเพาะปลูก การปลูกสร้างใด ๆ บนที่ดินตามสัญญานี้

             ข้อ 10 ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอากร ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้จะขายเป็นผู้ชำระแต่ฝ่ายเดียว

             ข้อ 11 ผู้จะซื้อผิดสัญญาข้อใดก็ดี ให้ถือว่าผู้จะซื้อผิดสัญญาและผู้จะขายมีสิทธิริบเงินมัดจำ

 

             ข้อ 12 ผู้จะขายผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้จะซื้อมีสิทธิฟ้องบังคับให้ผู้จะขายต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้จะซื้อเป็น…………….เท่าของเงินที่ผู้จะขายได้รับจากผู้จะซื้อตามสัญญาข้อ 2

 

             ข้อ 13 ผู้จะขายได้ฝาก น.ส. 3 ก. ดังกล่าวในสัญญาข้อ 1 ไว้กับผู้จะซื้อ

 

 

              สัญญานี้ทำขึ้นไว้เป็นสองฉบับมีความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องจึง

ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

 

 

 

                           ลงซื่อ............................................ผู้จะขาย

                                 (...........................................)

                           ลงซื่อ............................................ผู้จะซื้อ

                                 (...........................................)

                           ลงซื่อ............................................พยาน

                                 (............................................)

                           ลงซื่อ.............................................พยาน

                                 (............................................)

 

 

 

 

 

 

ข้อตกลงซื้อขายที่ดินมือเปล่า (น.ส. 3ก)
แม้การซื้อขายที่ดินไม่ได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตกเป็นโมฆะก็ตาม แต่ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมือเปล่าที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เป็นหลักฐาน เจ้าของที่ดินจึงมีเพียงสิทธิครอบครอง เมื่อได้ส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งตนเป็นเจ้าของเฉพาะส่วนให้แก่ผู้ซื้อแล้ว ก็ถือว่า ผู้ขายได้สละการครอบครองที่ดินแล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ซื้อได้เข้าครอบครองที่ดินพิพาทตามที่ซื้อมาจากผู้ขาย การซื้อขายย่อมสมบูรณ์ด้วยการส่งมอบการครอบครอง จึงเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด

 
แบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบฟอร์มสัญญา แบบพิมพ์สัญญา

แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริงหรือเหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดพร้อมหนังสือมอบอำนาจไว้เป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
บัญชีอัตราอากรแสตมป์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือหย่าโดยความยินยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขาย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขายรถยนต์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง (โครงการบ้านจัดสรร)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่