ReadyPlanet.com
dot
สำนักงานทนายความ
dot
bulletทนายความฟ้องหย่า
bulletรับฟ้องคดีแพ่ง/อาญา
dot
พระราชบัญญัติ
dot
bulletพระราชบัญญัติ
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
bulletป.รัษฎากร
dot
บทความเฉพาะเรื่อง
dot
bulletฟ้องหย่า
bulletนิติกรรม
bulletสัญญายอมความ
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องร้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletเอกเทศสัญญา
bulletเกี่ยวกับแรงงาน
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดให้โทษ
bulletตั๋วเงินและเช็ค
bulletห้างหุ้นส่วน-บริษัท
bulletคำพิพากษาและคำสั่ง
bulletทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์
bulletอุทธรณ์ฎีกา
bulletเกี่ยวกับคดีล้มละลาย
bulletเกี่ยวกับวิแพ่ง
bulletเกี่ยวกับวิอาญา
bulletการบังคับคดี
bulletคดีจราจรทางบก
bulletการเล่นแชร์ แชร์ล้ม
bulletอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
bulletมรรยาททนายความ
bulletถอนคืนการให้,เสน่หา
bulletข้อสอบเนติบัณฑิต
bulletคำพิพากษา 2550
bulletกรมบังคับคดี
dot
ลิงค์ต่าง ๆ
dot
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสัญญาขายฝาก
bulletสำนักทนายความ
bulletวิชาชีพทนายความ


เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

 ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม

 

                                  สัญญาภารจำยอม

 

                                 สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่……

                ทำที่……………

ระหว่าง(ก)……………………ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่…………………ถนน……………เขต……………จังหวัด………………โดย………………(ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา”)

กับ(ข)……………(ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “เจ้าของ”)

คู่สัญญาตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้

     1. ในสัญญานี้

(ก) “สามยทรัพย์” หมายถึง ที่ดินที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน เลขที่…………………และที่ดินแปลงย่อยตามโฉนดที่จะได้แบ่งแยกจากโฉนดเดิมดังกล่าวข้างต้น และหมายรวมถึงที่ดินที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับภารยทรัพย์ซึ่งเป็น (หรือจะได้เป็น) ถนน ทางเดิน ไหล่ถนน ที่ว่างเว้น หรือที่ดินอื่นที่อนุญาตให้ใช้ร่วมกัน

(ข) “ภารยทรัพย์” หมายถึง ที่ดิน (และสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าว หรือที่จะปลูกสร้างในภายหน้า) ที่ปรากฏตามโฉนดเลขที่………………………ดังระบุไว้ในสัญญาซื้อขายที่ดินฉบับที่ทำขึ้นในวันเดียวกันนี้ ระหว่างคู่สัญญาเดียวกันนี้

     2. เพื่อให้การพัฒนาที่ดินตามโครงการได้เป็นไปในทางที่เหมาะสมที่สุดและเพื่อให้เจ้าของที่ดินแปลงย่อยใช้ที่ดินของตนในทางที่ถูกต้อง มิใช่เพื่อประโยชน์อื่นใดอันอาจก่อให้มูลค่าของที่ดินข้างเคียงต้องด้อยลง คู่สัญญาจึงตกลงกันว่า ภารยทรัพย์ต้องตกอยู่ในภารจำยอมดังจะระบุต่อไปนี้ และขอให้สำนักงานที่ดินจดทะเบียนภารจำยอมและทำการบันทึกลงในโฉนดด้วย

(ก) มิให้ใช้ภารยทรัพย์เพื่อการอื่น เว้นแต่ใช้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นและห้ามใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยเด็ดขาด ภายหลังที่การก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จ ห้ามก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง (ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว) ขึ้นใหม่บนภารยทรัพย์นั้น หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารที่มีอยู่โดยที่มิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับสัญญา

(ข) การประกอบกิจการโรงงานต้องดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้น โดยพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512 และระเบียบกฎหมายพร้อมทั้งข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยและโดยเฉพาะน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูลอื่นใดที่เกิดขึ้นจากโรงงาน จะต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายและโรงงานไม่อาจก่อให้เกิดเสียง ความสั่นสะเทือน กลิ่น ไอระเหย ควัน ควันดำ ขี้เถ้าหรือฝุ่นละออง ในระดับที่ผู้รับสัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจรบกวนและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง

(ค) โรงงานที่สร้างขึ้นบนภารยทรัพย์มีสิทธิได้รับบริการน้ำใช้ ท่อระบายน้ำ และที่ทิ้งขยะมูลฝอยที่จัดให้มีโดยผู้รับสัญญา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการบริการอย่างอื่น หรือวิธีการอื่นในการระบายน้ำหรือทิ้งขยะ

(ง) ผู้รับสัญญา มีสิทธิที่จะเดินสายผ่านและฝังท่อลงในภารยทรัพย์ได้ตามที่ผู้รับสัญญาจะเห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่วางไว้ และเพื่อการนี้ให้ผู้รับสัญญามีสิทธินำคนงานเข้าไปในภารยทรัพย์ เพื่อการเดินสายและฝังท่อในระหว่างเวลาที่ผู้รับสัญญาจะเห็นสมควร นอกจากนี้เมื่อเดินสายและฝังท่อแล้ว ผู้รับสัญญาหรือตัวแทนมีสิทธิเข้าไปในภารยทรัพย์เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาสายหรือท่อนั้น

(จ) มิให้นำภารยทรัพย์ไปแบ่งแยก แบ่ง แยก เพื่อขาย ขายต่อ ยกให้ โอน หรือจำหน่ายโดยการอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน

(ฉ) มิให้ติดป้าย แผงโฆษณา ข้อความในทางโฆษณาในภารยทรัพย์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน อย่างไรก็ตามผู้รับสัญญาไม่สามารถห้ามการติดตั้งป้ายโฆษณาชื่อและธุรกิจของเจ้าของโรงงานอันเหมาะสมโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร

(ช) บรรดาสัตว์ทั้งหลายจะนำมาเลี้ยงไว้ในที่ภารยทรัพย์ไม่ได้ เว้นแต่สัตว์ที่ต้องนำมาใช้เพื่อการวิจัย

     3. ในกรณีมีการปฏิบัติผิดข้อตกลงเกี่ยวกับภารจำยอมส่วนใดส่วนหนึ่ง เมื่อได้รับการแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญา เจ้าของภารยทรัพย์จะต้องละเว้นการปฏิบัติผิดข้อตกลงทันที ไม่ว่าจะโดยการละเว้นกระทำการที่เป็นการขัดต่อข้อตกลง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ขัดต่อข้อตกลงออกไปทันที และปรับให้ภารยทรัพย์กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือกระทำโดยประการอื่นเพื่อให้การปฏิบัติผิดสัญญาหมดสิ้นไป

     4. สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสามฉบับ มีข้อความตรงกัน เก็บรักษาไว้ที่สำนักงานที่ดิน 1 ฉบับคู่สัญญาเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ (ฉบับนี้สำหรับ………………………………………)

     คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดในข้อความแห่งสัญญาแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (หากมี) ไว้ต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน

 

       ลงชื่อ…………………………………………ผู้รับสัญญา

       (                                                         )

       ลงชื่อ…………………………………           เจ้าของ

        (                                                         )

       ลงชื่อ………………………………               พยาน

        (                                                          )

       ลงชื่อ…………………………………………พยาน

        (                                                           )

 

 

 

 
แบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบฟอร์มสัญญา แบบพิมพ์สัญญา

แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริงหรือเหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดพร้อมหนังสือมอบอำนาจไว้เป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
บัญชีอัตราอากรแสตมป์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือหย่าโดยความยินยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขาย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขายรถยนต์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง (โครงการบ้านจัดสรร)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่