ReadyPlanet.com
dot
สำนักงานทนายความ
dot
bulletทนายความฟ้องหย่า
bulletรับฟ้องคดีแพ่ง/อาญา
dot
พระราชบัญญัติ
dot
bulletพระราชบัญญัติ
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
bulletป.รัษฎากร
dot
บทความเฉพาะเรื่อง
dot
bulletฟ้องหย่า
bulletอำนาจปกครอง
bulletนิติกรรม
bulletสัญญายอมความ
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องร้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletเอกเทศสัญญา
bulletเกี่ยวกับแรงงาน
bulletเกี่ยวกับคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดให้โทษ
bulletตั๋วเงินและเช็ค
bulletห้างหุ้นส่วน-บริษัท
bulletคำพิพากษาและคำสั่ง
bulletทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์
bulletอุทธรณ์ฎีกา
bulletเกี่ยวกับคดีล้มละลาย
bulletเกี่ยวกับวิแพ่ง
bulletเกี่ยวกับวิอาญา
bulletการบังคับคดี
bulletคดีจราจรทางบก
bulletการเล่นแชร์ แชร์ล้ม
bulletอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
bulletมรรยาททนายความ
bulletถอนคืนการให้,เสน่หา
bulletข้อสอบเนติบัณฑิต
bulletคำพิพากษา 2550
bulletกรมบังคับคดี
dot
ลิงค์ต่าง ๆ
dot
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletสัญญาขายฝาก
bulletสำนักทนายความ
bulletวิชาชีพทนายความ
bulletอำนาจปกครองบุตร
ฟ้องให้บิดารับรองบุตร เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์

ทนายความโทร0859604258

ภาพจากซ้ายไปขวา ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ, ทนายความภคพล มหิทธาอภิญญา, ทนายความเอกชัย อาชาโชติธรรม, ทนายความอภิวัฒน์ สุวรรณ

-ปรึกษากฎหมาย ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร.085-9604258

-ติดต่อทางอีเมล  : leenont0859604258@yahoo.co.th

-ปรึกษากฎหมายผ่านทางไลน์ ไอดีไลน์  (5) ID line  :

         (1) leenont หรือ (2) @leenont หรือ (3)  peesirilaw  หรือ (4) @peesirilaw   (5)   @leenont1

-Line Official Account : เพิ่มเพื่อนด้วย QR CODE

QR CODE

 ฟ้องให้บิดารับรองบุตร เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์

             คดีหมายเลขดำที่                     /๒๕๖๒

           ศาล เยาวชนและครอบครัวกลาง

                          วันที่  ๑ กันยายน พ.ศ.   ๒๕๖๒

                                          ความแพ่ง

ระหว่าง        นางสาว__   โจทก์

กับ               นาย__        จำเลย

ข้อหาหรือฐานความผิด   รับรองบุตร, เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

จำนวนทุนทรัพย์              บาท             สตางค์

             ข้าพเจ้า              นางสาว __(ชื่อตัว ชื่อสกุล)                โจทก์

เชื้อชาติ  ไทย     สัญชาติ  ไทย           อาชีพ     

เกิดวันที่        เดือน           พ.ศ.            อายุ         ปี    อยู่บ้านเลขที่

หมู่ที่          ถนน                ตรอก/ซอย              ใกล้เคียง           ตำบล/แขวง                

อำเภอ/เขต         จังหวัด            โทรศัพท์

ขอยื่นฟ้อง           นาย__ (ชื่อตัว ชื่อสกุล)

เชื้อชาติ   ไทย    สัญชาติ      ไทย           อาชีพ       รับจ้าง

อยู่บ้านเลขที่          หมู่ที่            ถนน         ตรอก/ซอย

ใกล้เคียง           ตำบล/แขวง           อำเภอ/เขต

จังหวัด           โทรศัพท์

มีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้

                   ข้อ ๑  เมื่อประมาณกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๐  โจทก์และจำเลยรู้จักกัน และเริ่มคบหากันในฐานะคนรักฉันชู้สาว  ในที่สุดเมื่อประมาณปลายปี ๒๕๕๐ โจทก์และจำเลยได้มีเพศสัมพันธ์และร่วมประเวณีกันตลอดเรื่อยมาจนถึงปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในขณะที่โจทก์คบหากับจำเลยนั้น โจทก์ไม่เคยคบหากับชายอื่นในทางชู้สาว และโจทก์ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับชายใด นอกจากจำเลยในคดีนี้  โจทก์ได้ให้ความรักและความซื่อสัตย์ต่อจำเลยเสมอมาแต่เพียงผู้เดียว  ในที่สุดเมื่อเดือน กันยายน ๒๕๕๔ โจทก์ได้ตั้งครรภ์ และโจทก์ได้แจ้งให้จำเลยทราบแล้วว่าโจทก์ตั้งครรภ์ได้สามเดือนแล้ว จำเลยรับทราบแล้วไม่ได้แสดงความปฏิเสธ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ โจทก์ได้คลอดเด็กหญิง __                  ผู้เยาว์ และได้ระบุชื่อจำเลย เป็นบิดาของเด็กหญิง __     ในสูติบัตรซึ่งจำเลยก็มิได้ทักท้วงแต่ประการใด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสุติบัตร เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑

                    ภายหลังจากที่โจทก์ได้คลอดเด็กหญิง__        บุตรผู้เยาว์แล้ว โจทก์ได้ติดต่อขอค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์จากจำเลยหลายครั้ง ซึ่งจำเลยได้ชำระเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาาว์ให้แก่โจทก์บ้างแต่ไม่มีจำนวนที่แน่นอน บางเดือนให้เพียงเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท บางเดือนจำเลยไม่ได้ชำระให้โจทก์เลย ซึ่งโจทก์มีภาระค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ซึ่งจากจำนวนเงินที่จำเลยชำระมาไม่เพียงพอต่อการดำรงค์ชีพของบุตรผู้เยาว์ ภายหลังจากโจทก์คลอดเด็กหญิง __          แล้ว โจทก์ต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลบุตรผู้เยาว์ ไม่มีรายได้อื่นจึงทำให้โจทก์ได้รับความลำบากเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ปัจจุบันเด็กหญิง__                มีอายุ    ๕ เดือนแล้ว มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเรื่อย ๆ โจทก์มีความประสงค์ที่จะเลี้ยงดูบุตรและให้การศึกษาแก่บุตรเป็นอย่างดี เพื่อให้บุตรมีความเจริญก้าวหน้า มีการศึกษาที่ดี และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ต่อไปในอนาคต และเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป โจทก์ได้ติดต่อให้จำเลยชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิง__   (ชื่อ)    ให้สม่ำเสมอทุก ๆ เดือน และให้จำเลยจดทะเบียนรับเด็กหญิง__        เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำเลย แต่จำเลยก็เพิกเฉย

                   จำเลยในฐานะบิดามีหน้าที่ตามกฎหมายและศีลธรรมอันดีที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่บุตรเป็นผู้เยาว์ และจำเลยอยู่ในฐานะที่จะอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ได้ จำเลยทำงานเป็นลูกจ้างมีรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐ บาท มีเงินเดือนประจำและรายได้ที่แน่นอน โจทก์มีความประสงค์ให้จำเลยจดทะเบียนรับเด็กหญิง __                  เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำเลย และให้จำเลยชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิง                       เป็นรายเดือน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท) นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าบุตรจะบรรลุนิติภาวะ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี

                  โจทก์ไม่มีทางอื่นใดที่จะบังคับเอากับจำเลยได้จึงต้องนำคดีมาสู่ศาลเพื่อขอบารมีศาลเป็นที่พึ่งต่อไป 

                                                     ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

 

(๕)

คำขอท้ายคำฟ้องแพ่ง 

                 เพราะฉะนั้นขอศาลออกหมายเรียกตัวจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับจำเลยตามคำขอต่อไปนี้

                 ๑.  ขอให้ศาลมีคำสั่งว่า เด็กหญิง__                  เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำเลย

                 ๒.  ให้จำเลยชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิง__                   เป็นรายเดือน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท) นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าเด็กหญิง __                   จะบรรลุนิติภาวะหรือสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี

                 ๓.  ให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์ด้วย

                  ข้าพเจ้าได้ยื่นสำเนาคำฟ้องโดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกัน มาด้วย  ๑  ฉบับ  และรอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว                                                                                

                            (ลงชื่อ)                     โจทก์

บทความที่เกี่ยวข้อง

บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรอง

การรับรองว่าเป็นบุตรนอกกฏหมายนั้น(โดยพฤตินัย) ทำให้บุตรเกิดสิทธิเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย  การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายจะต้องมีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร (บิดาถึงแก่ความตาย)

การฟ้องบิดาให้รับเด็กเป็นบุตรไม่เป็นคดีอุทลุม การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรของผู้ตายต้องดำเนินคดีอย่างคดีไม่มีข้อพิพาทคือเริ่มคดีโดยยื่นคำร้องขอ หากบิดามีชีวิตอยู่ต้องดำเนินคดีอย่างคดีมีข้อพิพาทคือฟ้องบิดาโดยทำเป็นคำฟ้อง 

เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์

บิดามารดามีหน้าที่ร่วมกันอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตรผู้เยาว์เสมือนเป็นลูกหนี้ร่วมกัน ... การฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์มีอายุความ 5 ปีนับแต่วันที่บิดามารดาหรือบิดามารดาฝ่าย .... ฟ้องขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว ฟ้องให้จดทะเบียนรับรองบุตร ...

การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร

เด็กและมารดาของเด็กถึงแก่ความตายแล้ว กรณีจึงเป็นเรื่องที่บุคคลทั้งสองไม่อาจให้ความยินยอมในการที่ผู้ร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตาม ป.พ.พ.มาตรา 1548 ...  การที่บิดานอกกฎหมายจะขอจดทะเบียนรับรองบุตรต้งมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง?

เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรย้อนหลัง

ภาระหน้าที่สำคัญของบิดามารดาที่มีต่อบุตรผู้เยาว์ได้แก่หน้าที่อุปการะเลี้ยงดูและหน้าที่นี้มิได้หมดไป ... มีสิทธิเรียกให้บิดารับผิดจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูย้อนหลังนับแต่วันจดทะเบียนหย่าถึงวันฟ้องได้ .... ฟ้องขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว ฟ้องให้จดทะเบียนรับรองบุตร ...

ไม่ได้จดทะเบียนสมรส สามารถเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรได้หรือไม่ค่ะ

จะจดทะเบียนรับรองเป็นบุตรตอนคลอดค่ะ ดิฉันอยากทราบว่า ดิฉันไม่ได้จดทะเบียนสมรส ... สูติบัตรเป็นเพียงทำให้ได้รับสันนิษฐานจากกฎหมายในกรณีที่จะฟ้องบิดาของเด็กให้รับเด็กเป็นบุตรเท่านั้น ... บิดานอกกฎหมายยังไม่มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ...

ค่าอุปการะเลี้ยงดูกับค่าเลี้ยงชีพ | การใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์

ฝ่ายที่ต้องได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูได้ ตามที่ ป.พ.พ. มาตรา 1461 บัญญัติไว้. ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ เป็นหน้าที่ของบิดามารดาชอบด้วยกฎหมายจะต้องช่วยกันอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควร ... บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรอง...

จดทะเบียนรับรองบุตร, จดทะเบียนผู้เยาว์เป็นบุตร,

ให้บิดาไปยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร ต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ ... เมื่อผู้คัดค้านคลอดบุตรผู้เยาว์ ผู้ร้องไม่ช่วยอุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาแก่บุตร ... ฟ้องให้จดทะเบียนรับรองบุตร-กรณีร่วมประเวณีกับมารดาเด็กในระยะตั้งครรภ์ได้

ส่วนแบ่งสินสมรสและความรับผิดค่าอุปการะบุตร

บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้บิดาและมารดามีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะปฏิเสธมิได้ ... ค่าเช่าห้องเป็นดอกผลของสินสมรส จำเลยให้โจทก์เป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ทั้งสอง เท่ากับจำเลยได้ชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ทั้งสองแล้ว ... และโจทก์ก็ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์เป็นคดีนี้ ...

 สำนักงานกฎหมายพีศิริ ทนายความ  ติดต่อทนายความโทร. 0859604258
บิดามารดา กับ บุตร - คำร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร

บุตรนอกสมรสตาย บิดามารดาจดทะเบียนสมรสภายหลังการตาย
สิทธิรับมรดกของบุตรนอกกฎหมายที่เจ้ามรดกได้รับรองแล้ว
ขอจดทะเบียนรับรองบุตร,ขอรับเด็กเป็นบุตร บุตรนอกสมรส
ไม่มีกฎหมายให้บิดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรนอกกฎหมาย
ข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่าให้บิดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร
เมื่อศาลได้พิพากษาแล้วไม่จำต้องบังคับจำเลยให้ไปจดทะเบียนรับเป็นบุตรอีก
ฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร-มารดาเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมฟ้องแทนได้
ค่าอุปการะเลี้ยงดูกับค่าเลี้ยงชีพ, การใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์
ฟ้องขอให้เพิกถอนข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่า ค่าเลี้ยงชีพ อำนาจปกครองบุตร
เรียกบุตรคืนจากสามีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, บิดานอกกฎหมายไม่มีสิทธิที่จะกำหนดที่อยู่ของบุตร
การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร (เด็กและมารดาของเด็กถึงแก่ความตายแล้ว)
ขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน
ฟ้องบุพการี,คดีอุทลุม,การใช้สิทธิติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์จากผู้ไม่มีสิทธิยึดถือได้
การถอนอำนาจปกครองบิดา ตั้งน้าสาวเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์แทน
การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร (บิดาถึงแก่ความตาย)
เปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครอง
การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร (คดีขาดอายุความ)
บุตรนอกกฎหมาย สิทธิประกันสังคม
บุตรจำต้องเลี้ยงดูบิดามารดา เรียกค่าขาดไร้อุปการะจากจำเลยได้
บุตรนอกกฎหมายเรียกค่าขาดไร้อุปการะได้หรือไม่?
การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรแต่บิดาปฏิเสธว่าเป็นบุตร
ผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว
เปลี่ยนสิทธิดูแลบุตรจากมารดาเป็นบิดา
การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตรต้องพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมาย
บุตรไม่ชอบด้วยกฎหมายฟ้องบิดาไม่เป็นคดีอุทลุม
รับสมอ้างว่าเป็นบุตรในการแจ้งเกิด, บิดาในสูติบัตร
ส่วนแบ่งสินสมรสและความรับผิดค่าอุปการะบุตร
ทำสัญญาประนีประนอมแทนผู้เยาว์ต้องขออนุญาตศาล
อายุความฟ้องขอเลิกรับบุตรบุญธรรม
การถอนอำนาจปกครองเป็นอำนาจของศาล
ให้ใช้นามสกุลในสูติบัตรยังไม่เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย