ReadyPlanet.com


รบกวนขอปรึกษาเรื่องที่ดิน ศิริลักษณ์


ดิฉันมีชื่่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในที่ดินสปก4-01 จากการรับมรดก แต่อนุญาติให้ญาติเข้าไปทำประโยชน์หากเกิน 10ปี ญาติจะร้องกรณีครอบครองปรปักษฺ์ได้หรือไม่ผู้ตั้งกระทู้ ศิริลักษณ์ :: วันที่ลงประกาศ 2013-02-09 21:04:35


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2333481)

ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็นที่ดินของรัฐ หรือที่ดินที่รัฐได้มาโดยการซื้อ เวนคืน ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อนำมาจัดให้เกษตรกรครอบครองทำประโยชน์ ดังนั้นที่ดินดังกล่าวจึงไม่มีผู้ใดมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ส.ป.ก. ตามที่คุณ(ผู้ถาม) เข้าใจ แม้คุณจะได้สิทธิตกทอดทางมรดก ก็เป็นเพียงสิทธิครอบครอง ไม่ใช่กรรมสิทธ์แต่อย่างใด การที่ญาติเข้าไปทำประโยชน์โดยได้รับอนุญาตจากคุณนั้น ถือเป็นการผิดเงื่อนไขเพราะวัตถุประสงค์ ส.ป.ก.  (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ต้องการจัดให้ผู้มีสิทธิเท่านั้นเข้าทำประโยชน์ ซึ่งหากทาง ส.ป.ก. ทราบ ก็มีโอกาสที่จะถูกเรียกคืนได้ครับ และจากคำถามว่า ญาติจะอ้างครอบครองปรปักษ์ได้หรือไม่ ตอบได้ว่า การครอบครองปรปักษ์จะมีขึ้นได้กับที่ดินมีโฉนดของเอกชนเท่านั้น ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็นที่ดินของรัฐจะอ้างอายุความครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับรัฐ (ส.ป.ก.) ไม่ได้ครับ เพราะการโอนสิทธิสามารถทำได้เพียงตกทอดทางมรดกเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัตินั้นก็มีการฝ่าฝืนกันเป็นจำนวนมาก แต่ทางเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่อาจดำเนินการใด ๆ ได้มากเพราะมีข้อขัดข้องหลายประการ

“การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม” หมายความว่า  การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนำที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐ จัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพและสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่าหรือเข้าทำประโยชน์โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น

มาตรา 30   บรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ ส.ป.ก. ได้มา ให้ ส.ป.ก. มีอำนาจจัดให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา 37  ห้ามมิให้ยกอายุความครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู่กับ ส.ป.ก. ในเรื่องที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ ส.ป.ก. ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 39  ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทำการแบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายลีนนท์0859604258 วันที่ตอบ 2013-02-10 14:48:34[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล