ReadyPlanet.com


การมอบผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตให้คู่รักที่เป็นหญิงกับหญิงโดยเขียนพินัยกรรม


ทำประกันแล้วแต่ไม่สามารถมอบผลประโยชน์โดยระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ จึงต้องระบุไปเป็นมารดา(ที่ไม่ได้เจอกัน) แต่อยากให้แฟนที่เป็นหญิงเหมือนกันเป็นผู้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว สามารถเขียนพินัยกรรมได้ไหมคะ อย่างไร และวิธีการค่ะ และจะสามารถนำไปยื่นต่อบริษัทประกันให้ออกเช็คเป็นชื่อแฟนตามพินัยกรรมได้ไหมในกรณีเราเสียชีวิตไปแล้วค่ะ รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะผู้ตั้งกระทู้ นี :: วันที่ลงประกาศ 2013-08-05 13:06:55


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2434806)

ตามมาตรา 891 บอกว่า -ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะโอนประโยชน์แห่งสัญญานั้นให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งได้, หมายความว่า ถ้าผู้เอาประกันชีวิตไม่ได้ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ หรือระบุไว้แล้วก็ตาม ก็สามารถเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ได้ภายใต้เงื่อนไขว่า - ก่อนที่ผู้รับประโยชน์(คนเดิม) ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้รับประกันภัย(แล้ว) ว่าตนจำนงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญานั้น- หมายความว่า ถ้าผู้รับผลประโยชน์คนเดิม (ตามคำถามคือมารดาที่ไม่เคยเจอกันเลย) ได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตและได้มีจดหมายไปแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตทราบว่าตนเองเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต กรมธรรม์เลขที่______  ในกรณีที่มีการส่งมอบกรมธรรม์ให้ผู้รับผลประโยชน์และผู้รับผลประโยชน์ได้มีหนังสือถึงผู้รับประกันภัยแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับ

ในกรณีตามคำถามจึงให้คำแนะนำว่า หากปรากฏว่ายังอยู่ในเงื่อนไขที่จะเปลี่ยนแปลงได้ดังที่ได้อธิบายไว้ก็ให้ติดต่อไปยังบริษัทประกันชีวิภให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้นะครับ

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต

มาตรา 889  ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จำนวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง
 
มาตรา 890  จำนวนเงินอันจะพึงใช้นั้น จะชำระเป็นเงินจำนวนเดียว หรือเป็นเงินรายปีก็ได้ สุดแล้วแต่จะตกลงกันระหว่างคู่สัญญา
 
มาตรา 891  แม้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้รับประโยชน์เองก็ดี ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะโอนประโยชน์แห่งสัญญานั้นให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งได้ เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้รับประกันภัยแล้วว่าตนจำนงจะถือเอาประโยชน์แห่งสัญญานั้น
ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยได้ทำเป็นรูปให้ใช้เงินตามเขาสั่งแล้ว ท่านให้นำบทบัญญัติมาตรา 309 มาใช้บังคับ
 
มาตรา 892  ในกรณีบอกล้างสัญญาตามความในมาตรา 865 ผู้รับประกันภัยต้องคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือทายาทของผู้นั้น
 
มาตรา 893  การใช้เงินอาศัยเหตุความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลผู้ใด แม้ได้แถลงอายุของบุคคลผู้นั้นไว้คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้ได้กำหนดจำนวนเบี้ยประกันภัยไว้ต่ำไซร้ ท่านให้ลดจำนวนเงินอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้นั้นลงตามส่วน
แต่ถ้าผู้รับประกันภัยพิสูจน์ได้ว่า ในขณะที่ทำสัญญานั้นอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราตามทางค้าปกติของเขาแล้ว ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ
 
มาตรา 894  ผู้เอาประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสียในเวลาใด ๆ ก็ได้ด้วยการงดไม่ส่งเบี้ยประกันภัยต่อไป ถ้าและได้ส่งเบี้ยประกันภัยมาแล้วอย่างน้อยสามปีไซร้ ท่านว่าผู้เอาประกันภัยชอบที่จะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือรับกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จจากผู้รับประกันภัย
 
มาตรา 895  เมื่อใดจะต้องใช้จำนวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลคนหนึ่งคนใดท่านว่าผู้รับประกันภัยจำต้องใช้เงินนั้นในเมื่อมรณภัยอันนั้นเกิดขึ้น เว้นแต่
(1) บุคคลผู้นั้นได้กระทำอัตวินิบาตด้วยใจสมัครภายในปีหนึ่งนับแต่วันทำสัญญาหรือ
(2) บุคคลผู้นั้นถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
ในกรณีที่ 2 นี้ท่านว่าผู้รับประกันภัยจำต้องใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือให้แก่ทายาทของผู้นั้น
 
มาตรา 896  ถ้ามรณภัยเกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นได้ไม่ แต่สิทธิของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นหาสูญสิ้นไปด้วยไม่ แม้ทั้งจำนวนเงินอันจะพึงใช้ตามสัญญาประกันชีวิตนั้นจะหวนกลับมาได้แก่ตนด้วย
 
มาตรา 897  ถ้าผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยไว้โดยกำหนดว่าเมื่อตนถึงซึ่งความมรณะให้ใช้เงินแก่ทายาททั้งหลายของตนโดยมิได้เจาะจงระบุชื่อผู้หนึ่งผู้ใดไว้ไซร้ จำนวนเงินอันจะพึงใช้นั้น ท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้
ถ้าได้เอาประกันภัยไว้โดยกำหนดว่าให้ใช้เงินแก่บุคคลคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ท่านว่าเฉพาะแต่จำนวนเงินเบี้ยประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ส่งไปแล้วเท่านั้น จักเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัยอันเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้
 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร. 085-9604258 วันที่ตอบ 2013-12-05 16:27:57[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล