ReadyPlanet.com


การขอประกันตัวผู้ต้องหา


รบกวนสอบถามเรื่องการขอประกันตัวผู้ต้องหาดังนี้คะ

1.การขอประกันตัวผู้ต้องหาญาติพี่น้องสามารถทำได้หรือไม่

2.ญาติเป็นผู้ต้องหาคดี ชิงทรัพย์ ถ้าขอประกันตัวต้องขอทำที่ไหน และต้องทำอย่างไรคะ

3.หลักทรัพย์ข้อหา คดีชิงทรัพย์(รถยนต์) ประมาณเท่าไหร่คะ

4.ครั้งแรกขอประกันตัวแล้ว ศาลไม่อนุญาติ แต่ถ้าอัยการส่งฟ้องแล้ว จะเป็นไปได้หรือไม่ จะประกันตัวได้

ขอขอบคุณมากนะคะที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ไม่มีเงินมากพอที่จะจ้างถามทนาย 

 ผู้ตั้งกระทู้ นางพิศมัย แม็คซิเนส (pissamai-dot-mcinnes-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-12-15 20:56:21


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2016355)

1. ได้ครับ

2.  หากเลย 48 ชั่วโมงนับแต่ถูกจับกุมต้องไปติดต่อศาลที่อยู่ในเขตอำนาจครับ วิธีการสอบถามเจ้าหน้าที่ศาลได้ครับ

3. คดีชิงทรัพย์ 150,000 - 500,000 บาท ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลีนนท์ วันที่ตอบ 2009-12-16 05:16:32


ความคิดเห็นที่ 2 (2016507)

การประกันตัวผู้ต้องหา/จำเลย

 


๑. ผู้มีสิทธิขอประกัน     ผู้ที่มีสิทธิยื่นขอประกันได้ คือ  ผู้ต้องหา/จำเลยหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๒. ผู้มีอำนาจให้ปล่อยชั่วคราว    หัวหน้าพนักงานสอบสวน  หัวหน้าพนักงานอัยการหรือหัวหน้าศาล

๓. สถานที่ที่ติดต่อ              

๑. เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่และยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวน หากส่งสำนวนมายังพนักงานอัยการ ให้ยื่นต่อพนักงานอัยการ  ณ  สำนักงานอัยการจังหวัดฯ  ที่รับสำนวน
๒. เมื่อผู้ต้องหาต้องขังตามหมายศาลและยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อศาล
๓. เมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้ว ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น
๔. เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาชั้นศาลต้นหรือศาลอุทธรณ์ ไม่มีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา หรือมีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น
๕. เมื่อศาลส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้ว จะยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้นหรือจะยื่นต่อศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณีก็ได้
๔. หลักประกันที่จะนำมาขอประกัน   หลักประกันที่จะนำมายื่นขอประกันมี ๓ ชนิด คือ
(๑) มีเงินสดมาวาง
(๒) มีหลักทรัพย์อื่นมาวาง
(๓) มีบุคคลมาเป็นหลักประกันโดยแสดงหลักทรัพย์

๕. การขอถอนประกัน    ในกรณีที่นายประกันมีความประสงค์จะขอถอนสัญญาประกัน หรือขอถอนหลักประกัน ย่อมทำได้โดยผู้ทำสัญญาประกันมอบตัวผู้ต้องหาต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ หรือเมื่อฟ้องต่อศาลแล้ว ให้ส่งมอบจำเลยคืนต่อศาล

๖. หน้าที่และความรับผิดของนายประกัน  เมื่อนายประกันได้ยื่นคำขอประกันและ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ หรือศาล ได้มีคำสั่งอนุญาตและปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแล้ว  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
- นายประกันเมื่อทราบนัดแล้ว  มีหน้าที่ต้องนำตัวผู้ต้องหามามอบให้แก่พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการหรือศาลเพื่อฟังคำสั่งของเจ้าพนักงานนั้นๆ หากได้รับทราบนัดแล้ว  ต่อมามีเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถมาตามนัดจะต้องติดต่อก่อนวันนัด  เพื่อขอเลื่อนนัดพร้อมแจ้งเหตุขัดข้อง
- เมื่อผิดสัญญา นายประกันจะต้องรับผิดชดใช้เงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน
- หน้าที่ของนายประกันเป็นเรื่องเฉพาะตัว             หากผู้ประกันตายก่อนผิดสัญญาประกัน สัญญาประกันก็ระงับความรับผิดตามสัญญาประกันไม่ตกทอดไปยังทายาท

๗. สิทธิของนายประกันเมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนี
- นายประกันอาจขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดจับผู้ต้องหา หรือจำเลยได้
- ถ้าไม่สามารถจะขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานได้ทันท่วงที ก็ให้มีอำนาจจับผู้ต้องหา หรือจำเลยนั้นได้เอง แล้วส่งไปยังพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจที่ใกล้ที่สุด
- จะต้องเสียค่ายานพาหนะ เมื่อเจ้าพนักงานจัดส่งผู้ต้องหา หรือจำเลยไปยังเจ้าพนักงานหรือศาล
- ผู้ประกันมีสิทธิร้องขอให้หัวหน้าพนักงานสอบสวน   หัวหน้าพนักงานอัยการ หรือหัวหน้าศาลลดค่าปรับได้ เมื่อผิดสัญญาประกัน

๘. การขอคืนหลักประกัน   นายประกันมีสิทธิขอหลักประกันคืน ได้ดังนี้
- เมื่อมอบตัวผู้ต้องหา หรือจำเลยคืนต่อเจ้าพนักงานหรือศาล
- เมื่อคดีถึงที่สุด หรือความรับผิดตามสัญญาประกันหมดไป เช่น  พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา  และผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ  เป็นต้น

๙. หลักฐานในการขอประกัน
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ของนายประกันและคู่สมรส (หากมี)
๒. สำเนาทะเบียนบ้านของนายประกัน และคู่สมรส (หากมี)
๓. หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสหรือสำเนาใบสำคัญการหย่า หรือสำเนาใบมรณบัตร

๑๐. หลักทรัพย์ในการขอประกันตัว
- โฉนดที่ดิน, น.ส. ๓ ก. หรือ น.ส.๓
- เงินสด,พันธบัตรรัฐบาล,สลากออมสิน
- สมุดเงินฝากประจำ
- ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย
- เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย
- หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย

๑๑. เอกสารประกอบเพิ่มเติม
- หนังสือรับรองการประเมินราคาที่ดิน
- หนังสือรับรองยอดเงินฝากคงเหลือ (กรณีใช้สมุดเงินฝาก)
- กรณีใช้บุคคลเป็นประกัน ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดแสดงสถานะ ตำแหน่งระดับ และอัตราเงินเดือน  (เฉพาะของศาลจะต้องระบุว่า  ปัจจุบันเงินเดือนคงเหลืออยู่เท่าไร) 

๑๒. กรณีใช้หลักประกันเดิม
- มีการวางเงินสด หรือหลักทรัพย์อื่นเป็นประกันต่อพนักงานสอบสวน  และยังไม่ได้รับหลักประกันคืน
- พนักงานอัยการเห็นสมควรถือว่า ทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันชั้นพนักงานสอบสวน

๑๓. การใช้ตำแหน่งบุคคลเป็นประกัน

 

         
                                                                                                                                         


ข้าราชการพลเรือนระดับ  ๓-๕  หรือเทียบเท่า                                                                   

ประกันได้ในวงเงินไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท

 

ข้าราชการพลเรือนระดับ  ๖-๘  หรือเทียบเท่า                                                                  

ประกันได้ในวงเงินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

 

ข้าราชการพลเรือนระดับ  ๙-๑๑  หรือเทียบเท่า                                                                   

ประกันได้ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

 

 

ข้าราชการพลเรือนระดับ ๑๑  สมาชิกรัฐสภา,
ข้าราชการการเมืองและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                                 

ประกันได้ในวงเงินไม่เกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

 

ข้าราชการบำนาญตั้งแต่ระดับ ๖ หรือเทียบเท่าขึ้นไป,
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครสจ.,สท.,สข., อบต.,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน                               

ประกันได้ในวงเงินไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท

 


 

ผู้แสดงความคิดเห็น * วันที่ตอบ 2009-12-16 14:58:03


ความคิดเห็นที่ 3 (2193587)

 

ขอปรึกษาครับญาติแฟน

ถูกกล่าวหาว่าฆ่าคนตาย

แล้วไม่มีเงินประกันตัว

แล้วต้องทำอย่างไรครับ..

ผู้แสดงความคิดเห็น ยอด วันที่ตอบ 2011-07-07 01:52:05


ความคิดเห็นที่ 4 (2193765)

ไม่มีเงินประกันตัวก็ต้องถูกควบคุมตัวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น * วันที่ตอบ 2011-07-07 16:06:55[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล