ReadyPlanet.com


ผู้ทำพินัยกรรม์ไม่ได้เซ็นชื่อ


ย่าเป็นเจ้าของบ้านโดยมีลูก3คน พ่อผมเป็นคนโตมีลูก2คนคือ ก.และข. พ่อเดียวกัน ต่อมาพ่อผมก็ตาย และย่าที่เป็นเจ้าของบ้านก็ตาย โดยเขียนพินัยกรรม์ไว้ว่า ให้ลูกคืออา2คนและหลานก.และข. แต่ไม่ได้เซ็นชื่อไว้ มีแต่ชื่อพยาน3คน ตอนนี้อาเก็บโฉนดที่ดิน พินัยกรรม์ ไว้แล้วบอกว่าเป็นเจ้าของ (ผมแอบถ่ายเอกสารไว้แล้ว)ผมจะทำยังไงได้บ้างที่จะมีสิทธผู้ตั้งกระทู้ a (kamnerdsuk-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-12-13 04:21:15


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2015437)

พินัยกรรมต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้มิฉะนั้นก็ไร้ผลบังคับไม่ได้

มาตรา 1656 พินัยกรรมนั้น จะทำตามแบบดั่งนี้ก็ได้กล่าวคือ ต้องทำเป็นหนังสือลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ทำขึ้น และผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกันซึ่งพยานสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อ รับรองลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรม ไว้ในขณะนั้น


การขูดลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามแบบอย่างเดียวกับ การทำพินัยกรรมตาม มาตรานี้

 


มาตรา 1653 ผู้เขียน หรือพยานในพินัยกรรม จะเป็นผู้รับทรัพย์ ตามพินัยกรรมนั้นไม่ได้


ให้ใช้บทบัญญัติในวรรคก่อนบังคับแก่คู่สมรสของผู้เขียนหรือพยาน ในพินัยกรรมด้วย


พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้จดข้อความแห่งพินัยกรรมที่พยานนำมา แจ้ง ตาม มาตรา 1663 ให้ถือว่าเป็นผู้เขียนพินัยกรรมตามความหมาย แห่ง มาตรานี้

 

เมื่อไม่มีลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรม ก็ถือเสมือนว่าไม่มีพินัยกรรม มรดกย่อมตกแก่ทายาท ผู้ที่มีส่วนได้เสียก็มีสิทธิร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดกแบ่งทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทต่อไปได้ครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลีนนท์ วันที่ตอบ 2009-12-13 10:05:14[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล