ReadyPlanet.com


ไม่ได้จดทะเบียนสมรส สามารถเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรได้หรือไม่ค่ะ


 ดิฉันอยู่กับสามีได้เพียงระยะนึง แต่เป็นการอยู่แบบไปๆ มาๆ   พอดิฉันตั้งท้อง สามีดิฉันก็เริ่มตีตัวออกห่างค่ะ  ไม่ได้มาหาดิฉันอีกเลย  และไม่ได้ส่งเสียดิฉันเลย แต่มีการคุยกันทางโทรศัพย์บ้าง สามีดิฉันยอมรับว่าเป็นบิดาของลูก และจะจดทะเบียนรับรองเป็นบุตรตอนคลอดค่ะ   ดิฉันอยากทราบว่า  ดิฉันไม่ได้จดทะเบียนสมรส ดิฉันสามารถฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรได้มั้ยค่ะ แล้วดิฉันต้องมีหลักฐานอะไรบ้างค่ะผู้ตั้งกระทู้ กัลยกร :: วันที่ลงประกาศ 2013-10-27 01:28:17


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2425616)

คำตอบ -  เมื่อคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับสามี บุตรที่เกิดมาย่อมเป็นบุตรนอกกฎหมายของสามีคุณ และบิดานอกกฎหมายไม่มีหน้าที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรนอกสมรส แต่บุตรนอกสมรสนั้นจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ ต้องเป็นกรณีดังต่อไปนี้ 1. บิดามารดาสมรสกันในภายหลัง (คลอด)  2.  บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร  3.  ศาลมีคำพิพากษาว่าเด็กนั้นเป็นบุตร
มาตรา 1547  เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่มากว่า การที่บิดารับรองให้ใช้นามสกุล และมีชื่อในสูติบัตรว่าเป็นบิดาของเด็กนั้น ถือว่าเป็นบิดาชอบด้วยกฎหมายแล้ว ซึ่งไม่ถูกต้อง การมีชื่อเป็นบิดาในสูติบัตรเป็นเพียงทำให้ได้รับสันนิษฐานจากกฎหมายในกรณีที่จะฟ้องบิดาของเด็กให้รับเด็กเป็นบุตรเท่านั้น กล่าวคือต้องมีคำพิพากษาของศาลเสียก่อนว่าเด็กนั้นเป็นบุตรตามคำพิพากษาของศาลเท่านั้น แต่การมีชื่อในสูติบัตรยังไม่ใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายโดยสมบูรณ์ ตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 1555 (3) และ (4)

การจดทะเบียนรับรองบุตร - การจดทะเบียนรับรองบุตรจะต้องได้รับความยินยอมของมารดาเด็ก และตัวเด็กด้วยตาม มาตรา 1548 ในกรณีที่เด็กอายุยังน้อยเกินไปจนไม่อาจให้ความยินยอมได้ จึงต้องมีคำพิพากษาของศาลแทนการให้ความยินยอมของเด็กด้วย

การฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร - ตามคำตอบข้างต้นพอได้ความเข้าใจแล้วว่า บุตรนอกสมรส บิดานอกกฎหมาย ไม่มีสิทธิและหน้าที่ต่อกันตามกฎหมาย บิดานอกกฎหมายยังไม่มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่เมื่อเด็กได้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา ด้วยวิธีใด วิธีหนึ่งข้างต้นแล้ว จึงเกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายต่อกัน ซึ่งในกรณีตามคำถามของคุณว่า ไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะสามารถฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูได้หรือไม่ คุณสามารถฟ้องขอให้สามีรับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ในคดีเดียวกันได้ครับ


มาตรา 1555 ในคดีฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เมื่อมีการข่มขืนกระทำชำเรา ฉุดคร่า หรือหน่วงเหนี่ยวกักขังหญิงมารดาโดยมิชอบด้วยกฎหมายในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้
(2) เมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชู้สาวหรือมีการล่อลวงร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้
(3) เมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตน
(4) เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดว่าเด็กเป็นบุตรโดยมีหลักฐานว่าบิดาเป็นผู้แจ้งการเกิดหรือรู้เห็นยินยอมในการแจ้งนั้น
(5) เมื่อบิดามารดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลาซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภ์ได้
(6) เมื่อได้มีการร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเด็กนั้นมิได้เป็นบุตรของชายอื่น
(7) เมื่อมีพฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าเป็นบุตร
พฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าเป็นบุตรนั้น ให้พิจารณาข้อเท็จจริงที่แสดงความเกี่ยวข้องฉันบิดากับบุตรซึ่งปรากฏในระหว่างตัวเด็กกับครอบครัวที่เด็กอ้างว่าตนสังกัดอยู่เช่น บิดาให้การศึกษา ให้ความอุปการะเลี้ยงดูหรือยอมให้เด็กนั้นใช้ชื่อสกุลของตนหรือโดยเหตุประการอื่น
ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ถ้าปรากฏว่าชายไม่อาจเป็นบิดาของเด็กนั้นได้ ให้ยกฟ้องเสีย

มาตรา 1548  บิดาจะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของเด็กและมารดาเด็ก
ในกรณีที่เด็กและมารดาเด็กไม่ได้มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียน ให้นายทะเบียนแจ้งการขอจดทะเบียนของบิดาไปยังเด็กและมารดาเด็ก ถ้าเด็กหรือมารดาเด็กไม่คัดค้านหรือไม่ให้ความยินยอมภายในหกสิบวันนับแต่การแจ้งนั้นถึงเด็กหรือมารดาเด็ก ให้สันนิษฐานว่าเด็กหรือมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอม ถ้าเด็กหรือมารดาเด็กอยู่นอกประเทศไทยให้ขยายเวลานั้นเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ในกรณีที่เด็กหรือมารดาเด็กคัดค้านว่าผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บิดา หรือไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีคำพิพากษาของศาล
เมื่อศาลได้พิพากษาให้บิดาจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้ และบิดาได้นำคำพิพากษาไปขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ให้นายทะเบียนดำเนินการจดทะเบียนให้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2013-10-27 10:14:39


ความคิดเห็นที่ 2 (2428725)

 การขอจดทะเบียนรับรองบุตร เราจะทำได้ยังไงค่ะ ต้องใช่เอกสารอะไรบ้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น เบญจมาศ วันที่ตอบ 2013-11-09 15:50:29


ความคิดเห็นที่ 3 (2429852)

 ในกรณีที่บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรไว้แต่ไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดู มารดาจะขอทำใบปค.14เพื่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับบุตรได้หรือไม่  และเมื่อทำใบปค.14แล้วบุตรจะใช้สิทธิเบิกค่้ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนจากหน่วยงานราชการได้หรือไม่  และบุตรจะยังมีสิทธิในทรัพย์สินของบิดาหรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น bombay วันที่ตอบ 2013-11-13 14:58:41


ความคิดเห็นที่ 4 (3618310)

 แฟนได้รับรองบุตรที่ศาลแล้ว เมื่อลูกมีอายุได้ 1 เดือนกว่าๆ แต่ภายหลังแฟนก้อไปมีคนอื่นอยู่เรื่อยๆ จนทำให้ต้องแยกกันอยู่ แฟนไม่เคยส่งเสียค่าเลี้ยงดูลูกเลย แทบจะไม่เคยถามถึงลูก แถมยังไปมีอะไรกับ ผญ อื่นไปทั่ว แบบนี้สามารถขอให้ฝ่ายชายยกเลิกความเป็นพ่อได้มั้ยคะ ไม่ได้ต้องการฟ้องค่าเลี้ยงดูบุตรค่ะ แต่ไม่อยากให้ฝ่ายชายต้องมาข้องเกี่ยวอะไรกันอีกแล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น Chanoknun วันที่ตอบ 2014-04-16 03:51:55


ความคิดเห็นที่ 5 (3619356)

 

 

สามี มีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่า เลี้ยงดูบุตรหรือเปล่าค่ะ เพราะพ่อ สามี เขาเลิกกับแฟนเขา ร่วม 9 ปี แล้ว อยู่แฟนเขามาเอาไปเลี้ยงต่อ  เขาบอกว่าโต

แล้วเขาเลี้ยงเองได้  ทั้ง ๆ ที่ตลอด 9 ปี เขาไม่เคย มาดูแล และส่งเสีย เลี้ยงดูเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น ผึ้ง วันที่ตอบ 2014-04-17 11:47:56


ความคิดเห็นที่ 6 (3877042)

 แย่จังกฎหมายไทยให้ฝ่ายชายได้ประโยชน์ได้เปรียบมากๆทั้งที่ผู้หญิงเป็นคนอุ้มท้องลำบากลำบนเจ็บปางตายตอนตลอดลูกแค่ไม่ำด้จดทะเบียนสมรส ถึงจะแจ้งเกิดเอง มีชื่อผู้ชายเป็นพ่อเด็กก็ยังใช้เป็นหลักฐานว่าเป็นพ่อเด็กไมได้แล้วหนังสือรับรองเนี่ยตอนคบอดทำไมไม่มีผลยังคับใช้พร้อมกับใบเกิดลูกตอนแจ้งเกิดไปเลยละคะ..อย่างนี้ถ้ามีแค่ใบเกิดใบเดียว ไม่จดทะเบียน ไม่มีหลักฐานอะตามที่แจ้งแล้วจะทำไง ถูกเอาจนท้อง ตั้งท้องคลอดลูกสุดทรมาน แต่สุดท้ายผู้หญิงก้มหน้ารับกรรม

ผู้แสดงความคิดเห็น ปุณิกา วันที่ตอบ 2015-09-29 20:40:32


ความคิดเห็นที่ 7 (3878392)

 กราบเรียนคุณทนาย

        หนูกับสามี (ไม่ได้จดทะเบียนสมรส)มีลูกด้วยกัน1คนอยู่กินกันได้ 9 ปีกว่า สามีก็ไปมีภรรยาใหม่ เค้าสัญญาปากเปล่ากับหนูว่าจะส่งเงินให้ลูกเดือนละ3000บาทและจะส่งค่าเทอมให้ลูกจนกว่าลูกจะมีอายุครบ20ปี หนูกับสามีเลิกกันมาได้8เดือนแล้วแต่ที่ผ่านมาสามีส่งเงินให้ลูกบ้างไม่ให้บ้างบางครั้งก็ให้ไม่ถึง3000บาท หนูมีสิทธ์ร่างสัญญา หรือฟ้องร้องอะไรเรื่องค่าเลี้ยงดูให้ลูกได้บ้างคะ (อยากให้สามีส่งค่าเลี้ยงดูให้ลูกทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอค่ะ)

ผู้แสดงความคิดเห็น panthip วันที่ตอบ 2015-10-02 19:39:02


ความคิดเห็นที่ 8 (3887967)

ขอปรึกษาหน่อนค่ะ  คือดิฉันแต่งงานกับสามีอยู่ด้วยกันมา 5 ปีแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ตอนนี้มีบุตรด้วยกัน 2 คน คนโต 3 ขวบ คนเล็กพึ่งคลอดค่ะ คือเรื่องมีอยู่ว่าตอนที่ดิฉันท้องได้ 5 เดือนสามีได้มีผู้หญิงอื่นและไม่สนใจดิฉันเลย ทั้งตบทั้งตี ตอนที่ดิฉันคลอดเค้าก็แค่เอาเอกสา่รต่างๆของเค้ามาให้เพื่อแจ้งเกิดลูก แต่แม่ของดิฉันเป็นคนไปแจ้งเกิดและดำเนินเรื่องต่างๆ ตอนนี้ดิฉันจะขอค่าเลี้ยงดูบุตรจากทางบ้านเค้า แต่ดูแล้วเค้าจะไม่ให้อย่างนี้ดิฉันสามารถฟ้องร้องตามกฎหมายได้หรือป่าวค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นกน้อย วันที่ตอบ 2015-10-26 15:35:30[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล