ReadyPlanet.com


ถูกขู่จะฟ้องเรื่อง หลักฐานการรับเงินไม่ถูกต้อง


 ประกอบธุรกิจให้เช่าห้องพัก ต่อมาผู้เช่าทำข้าวของในห้องพักเสียหายเป็นมูลค่ามากกว่าเงินประกัน ผู้เช่าไม่พอใจ ไปสร้างเรื่องเท็จร้องเรียนหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง


 

ทั้งที่เรามีหลักฐานทุกอย่างถูกต้องสามารถชี้แจงได้ทุกอย่าง แต่ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐแห่งนี้กลับขู่ว่าถ้าเราไม่คืนเงินให้คู่กรณี หน่วยงานรัฐแห่งนี้จะฟ้องเราเรื่อง “หลักฐานการรับเงินไม่ถูกต้อง ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา กำหนดให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเก็บเงินประกัน เป็นธุรกิจควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2549 โดยผู้ประกอบธุรกิจที่มีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่าที่อยู่อาศัย หรือเงินประกันความเสียหายจะต้องส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายการและข้อความตามที่ประกาศได้กำหนดไว้ให้แก่ผู้บริโภค” มีโทษจำคุก 1 ปี หรือปรับ 1 แสนบาท   และจะให้เราคืนเงินผู้เช่าเกือบทั้งหมด โดยแทบจะไม่ได้ค่าเสียหายเลย ทั้งที่เราทำทุกอย่างถูกต้อง เพียงแต่ในใบเสร็จรับเงินประกันไม่ได้เขียนระบุชื่อผู้วางเงินประกัน แต่ในสัญญาได้ระบุชื่อผู้เช่า,ผู้ให้เช่า,ที่อยู่, จำนวนเงินประกัน, ค่าเช่า ไว้ในสัญญาทั้งหมดแล้ว


 

ซึ่งหากเรายอมก็จะกลายเป็นบรรทัดฐาน ถ้าผู้เช่ามาร้องเรียนอย่างนี้ เราก็ต้องจ่ายคืนทุกกรณีไป แต่หากยืนกรานตามเดิม ก็จะโดนเรื่องเอกสารรับเงินไม่ถูกต้อง ทำทุกอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาแต่กลับมาโดนอย่างนี้เหมือนเราเป็นคนผิดแถมโดนขู่จากหน่วยงานรัฐ

รู้สึกผิดหวังกับเงินภาษีที่ได้เสียไปอย่างมาก เจออย่างนี้จะทำอย่างไรดี  ผู้ตั้งกระทู้ Simon :: วันที่ลงประกาศ 2013-04-06 10:27:46


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2348496)

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงินประกัน
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัย” หมายความว่า การประกอบธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ทำการตกลงกับผู้เช่าในการให้เช่าที่อยู่อาศัยโดยมีสถานที่ที่จัดแบ่งให้เช่าตั้งแต่ ๕ หน่วยขึ้นไป
“ที่อยู่อาศัย” หมายความว่า สถานที่ที่จัดขึ้นสำหรับการให้เช่าเพื่อเป็นที่พักอาศัย เช่น
บ้าน อาคาร อาคารชุด อพาร์ตเม้นท์ หรือสถานที่พักอาศัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยโดยเรียกเงิน
ค่าเช่าหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นเพื่อการเช่าจากผู้เช่า
“ผู้เช่า” หมายความว่า ผู้บริโภคซึ่งเช่าที่อยู่อาศัยเพื่อการพักอาศัยเป็นหลัก และ
การเช่านั้นต้องมิใช่เป็นการเช่าเพื่อให้เช่าช่วง ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้บริโภคซึ่งเป็นนิติบุคคล
“เงินประกัน” หมายความว่า เงินที่ผู้เช่ามอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นค่าประกันการเช่า
ที่อยู่อาศัย หรือค่าประกันความเสียหาย หรือเงินอื่นใดที่ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บจากผู้เช่าในลักษณะทำนองเดียวกัน
ข้อ ๒ ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงินประกันเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐาน
การรับเงิน
ข้อ ๓ ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีหลักฐานการรับเงินตามข้อ ๔ และมอบให้แก่ผู้เช่า
ในทันทีที่รับเงินประกันจากผู้เช่า

ข้อ ๔ หลักฐานการรับเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจออกให้แก่ผู้เช่าตามข้อ ๓ ต้องมีข้อความ
เป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร และต้องใช้ข้อความที่มีสาระสำคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจ และของผู้มีอำนาจออกหลักฐานการรับเงิน
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้เช่า

(๓) ชื่อและสถานที่ตั้งของที่อยู่อาศัย
(๔) กำหนดระยะเวลาเช่าที่อยู่อาศัย โดยระบุวันเริ่มต้นการเช่า และวันสิ้นสุดการเช่า
(ถ้ามี)
(๕) วัน เดือน ปี ที่รับเงินประกัน
(๖) จำนวนเงินประกัน และข้อความว่า ผู้เช่ามีสิทธิได้รับคืนเงินประกันทันที
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเช่าที่อยู่อาศัยหรือเมื่อสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยเลิกกัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะตรวจสอบความเสียหายที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ หากผู้เช่ามิได้ทำความเสียหาย ให้ผู้เช่ามีสิทธิ
ได้รับคืนเงินประกันภายใน ๗ วัน โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจรับภาระค่าใช้จ่ายในการนำส่งคืนเงินประกันนั้นตามวิธีการที่ผู้เช่าแจ้งให้ทราบ
(๗) ลายมือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้มีอำนาจออกหลักฐานการรับเงิน
ข้อ ๕ หลักฐานการรับเงินตามข้อ ๔ ต้องไม่มีข้อความที่มีความหมายในทำนองว่าผู้ประกอบธุรกิจ
จะไม่คืนเงินประกันให้แก่ผู้เช่าทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ขวัญชัย สันตสว่าง
ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา
 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายลีนนท์0859604258 วันที่ตอบ 2013-04-09 15:18:22[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล