ReadyPlanet.com


ผมจะขอใบเป็นนักวิทยุสัครเล่นแต่ผมพ้นโทษมา5ปีแล้วทาง กสทช จะอนุญาตไหมครับ


ผมจะขอใบเป็นนักวิทยุสมัครเล่นแต่ผมพ้นโทษมา5ปีแล้วทาง  กสทช  จะอนุญาตไหมครับผู้ตั้งกระทู้ จำนงค์ (chum1975-at-hotmail-dot-co-dot-th ) :: วันที่ลงประกาศ 2011-08-07 15:35:56


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2214452)

เมื่อดูคุณสมบัติผู้สมัครเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น พบว่ามีเพียง 2 เงื่อนไขคือ เป็นบุคคลมีสัญญชาติไทย อันนี้ไม่มีปัญหา อีกข้อหนึ่งก็คือ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร อันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหา

ตามที่ให้ข้อมูลมาว่าพ้นโทษมาเกิน 5 ปีแล้วนั้น น่าจะพ้นโทษก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติล้างมลทิน พ.ศ. 2550 เท่ากับว่าคุณไม่เคยถูกลงโทษในความผิดนั้น ๆ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับระกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
                           ครั้งที่ 4 - 15 / 2555 ประจำปี 2555
                           -------------------------------
       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยการมอบหมายของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) ปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุมครั้งที่ 21/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 อนุมัติให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น ดำเนินการจัดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จำนวน 12 สมาคมฯ สำนักงาน กสทช.จึงขอประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 4/2555 - 15/2555 ดังนี้
 
       1.คุณสมบัติผู้สมัคร
 
       1.1 ผู้สมัครเข้ารับการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นจะต้องมีคุณสมบัตร ดังนี้
       1.1.1 มีสัญชาติไทย
       1.1.2 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ซึ่งต้องห้ามตามระเบียบของมหาเถรสมาคม

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ ลีนนท์ วันที่ตอบ 2011-09-09 09:23:05


ความคิดเห็นที่ 2 (2214453)

พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550


มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“ผู้ต้องโทษ” หมายความว่า ผู้ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ลงโทษหรือให้กักกันและให้หมายความรวมถึงผู้ถูกลงโทษโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการถูกลงโทษ
โดยคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

“ผู้ถูกลงโทษทางวินัย” หมายความว่า ผู้ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึงผู้ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์โดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัย

มาตรา 4 ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ

มาตรา 5 ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนไปก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยในกรณีนั้น ๆ

มาตรา 6 บรรดาผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการอันมิใช่เป็นการลงโทษทางวินัยก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และบรรดาผู้ถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีกระทำผิดวินัยซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ให้ผู้นั้นไม่ต้องถูกพิจารณาเพิ่มโทษหรือถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีนั้น ๆ ต่อไป

มาตรา 7 การล้างมลทินตามมาตรา 4 และมาตรา 5 ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ได้รับการล้างมลทินในอันที่จะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้แสดงความคิดเห็น * วันที่ตอบ 2011-09-09 09:24:02


ความคิดเห็นที่ 3 (2214454)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับระกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
                           ครั้งที่ 4 - 15 / 2555 ประจำปี 2555
                           -------------------------------
       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยการมอบหมายของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) ปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุมครั้งที่ 21/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 อนุมัติให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น ดำเนินการจัดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จำนวน 12 สมาคมฯ สำนักงาน กสทช.จึงขอประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 4/2555 - 15/2555 ดังนี้
 
       1.คุณสมบัติผู้สมัคร
 
       1.1 ผู้สมัครเข้ารับการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นจะต้องมีคุณสมบัตร ดังนี้
       1.1.1 มีสัญชาติไทย
       1.1.2 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ซึ่งต้องห้ามตามระเบียบของมหาเถรสมาคม
 
       2. การรับสมัคร
       2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมและสอบฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่น ทั้ง 12 แห่ง ดังรายละเอียดปรากฎในตารางกำหนดการอบรมและสอบฯ แนบท้ายประกาศนี้
       2.2 จำนวนการรับสมัครรุ่นละไม่เกิน 500 คน
 
       3.เอกสารและหลักฐานในการสมัคร ประกอบด้วย
       3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
       3.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
       3.3 สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
       3.4 กรณีผู้สมัครอายุไม่ถึง 7 ปี และ/หรือผู้ยังไม่มีบัตรประจำตัวระชาชนให้แนบสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน ป.05 หนังสือรับรองของสถานศึกษา บัตรประจำตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
 
       4. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
       4.1 การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น คนละไม่เกิน 1,000 บาท ประกอบด้วย
       4.1.1 ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่รวม 700 บาท/คน ดำเนินการโดยสมาคมผู้ดำเนินการจัดการอบรมและสอบ
       4.1.2 ค่าธรรมเนียมในการจัดการอบรมและสอบ 200 บาท และค่าใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300 บาท ชำระให้กับสำนักงาน กสทช.(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
       4.1.3 ให้สมาคมที่ได้รับอนุญาต จำหน่ายใบสมัครให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้นำเงื่อนไขการสมัครเนสมาชิกหรือการบริจาคมาเนเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการจำหน่ายใบสมัครหรือให้สิทธิ์ก่ผู้สมัครรายหนึ่งรายใดมากกว่าผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกหรือผู้บริจาค
 
       5. กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจัดอบรมและสอบ
           รายละเอียดปรากฎในตารางกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้
 
       6. หลักสูตร
           การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ.2550 ภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 แนบท้ายระเบียบ ฯ
 
       7. เกณฑ์การรับรองผล
       7.1 ผู้เข้ารับการอบรมและสอบต้องเข้ารับฟังการบรรยายตลอดหลักศูตร 1 วัน
       7.2 ให้มีคะแนนการสอบทั้งสิ้น 100 คะแนน โดยแบ่งเป็นเกณฑ์การตัดสินเป็น 2 ส่วน คือ คะแนนสอบภาคทฤษฎี 80 คะแนน และคะแนนการเข้ารับฟังการบรรยายทุกหัวข้อวิชา 20 คะแนน
             ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมและสอบต้องได้คะแนนทั้งสองส่วนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบได้และมีสิทธิ์ได้รับระกศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
 
            ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2554
 
 
 
                                                                         นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
                                                                    ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการ กสทช.
 

 

 


 

ผู้แสดงความคิดเห็น * วันที่ตอบ 2011-09-09 09:25:27[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล